image
image

Wyróżnione ogłoszenia

Jak wyróżnić swoje ogłoszenie? Szczegóły w REGULAMINIE

KATEGORIE OGŁOSZEŃ

Co nowego w Pabianicach ?

Ogłoś się za darmo

Pabianice * Ogłoszenia * Pabianice * Ogłoszenia * Pabianice * Ogłoszenia * Pabianice * Ogłoszenia *
2200
Skuter Kymco Agility 50
Sprze­dam sku­ter KYMCO Agi­li­ty 50! Rok pro­duk­cji: 2007- pierw­szy wła­ści­ciel, sku­ter kupio­ny w salo­nie. Prze­bieg: 28 817km. Ubez­pie­cze­nie do 28.06.2017r. Prze­gląd waż­ny do 01.04.2018r. Sku­ter bez­wy­pad­ko­wy, na bie­żą­co wyko­ny­wa­ne se
1500
Renault Clio I 1.2 Benzyn...
Jak w tema­cie sprze­da­je moje Clio  Spa­la­nie ok. 6l /100   tra­sa: 4l/100. Oc czer­wiec, pt listo­pad. Wady: do pospa­wa­nia wyde­ch i do wymia­ny łoży­sko w przed­nim pra­wym kole.
136 000
Sprzedam mieszkanie
Sprze­dam miesz­ka­nie wła­sno­ścio­we o powierzch­ni ok 36 m2, poło­żo­ne na dru­gim pię­trze w czte­ro­pię­tro­wym blo­ku z cegły z 1995 r. Loka­li­za­cja: Pabia­ni­ce, osie­dle Bugaj. Skła­da się ono z duże­go poko­ju roz­dzie­lo­ne­go na dwa mniej
do uzgodnienia
Operator Automatów Tokar...
Fir­ma For­te­ch poszu­ku­je pra­cow­ni­ka na sta­no­wi­sko ope­ra­to­ra auto­ma­tu tokar­skie­go. Nie wyma­ga­ne jest doświad­cze­nie, pra­cow­nik zosta­nie przy­uczo­ny do zawo­du. Mile widzia­ny kan­dy­dat z wykształ­ce­niem tech­nicz­nym. Pra­ca w sys­te­m
---
Konstruktor strojów kąp...
Firma odzieżowa poszukuje konstruktora kostiumów kąpielowych. Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 502 305 791.
do uzgodnienia
Kierowca kat. C+E naczepa...
Poszu­ku­ję kie­row­cę z kat. C+E na cią­gnik sio­dło­wy z nacze­pą wywrot­ką. Jaz­da po kra­ju. Codzien­ne powro­ty. Umo­wa zle­ce­nia. Ksa­we­rów Tel. 602 766 620
4000-6000 zł
Opiekun/ka chodzącej sen...
Aktu­al­nie poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko: Opiekun/ka Osób Star­szy­ch Ofe­ru­je­my: legal­ne zatrud­nie­nie atrak­cyj­ne wyna­gro­dze­nie nie­od­płat­ne zakwa­te­ro­wa­nie i wyży­wie­nie ofer­tę pra­cy dosto­so­wa­ną do kwa­li­fi­ka­c
000
Roznoszenie gazet reklamo...
Przyj­mę oso­by do roz­no­sze­nia gazet rekla­mo­wy­ch na tere­nie Pabianic.Praca w godz 8 30 a 13.Wynagrodzenie płat­ne codzien­nie (za ilo­ść roz­nie­sio­ny­ch gazet). Kon­takt tyl­ko tele­fo­nicz­ny.

No more postsŁadowanie ...

55,00
ZELMER...
Sprze­dam ory­gi­nal­ne wor­ki SAFBAG do odku­rza­czy ZELMER szt. 7 oraz fil­try wlo­to­we ory­gi­nal­ne szt. 2. numer fab­tycz­ny fil­trów ZVCA100B.Do odku­rza­czy z serii Pro­tec­to, Dot, Elf, Elf 2, Elf3, Elf Bonus, Roto, Silen­twelt, Voy­ager Twix, Odys­sey, Aqu­awelt, A
6000
Zatrudnimy Opiekunkę sen...
Aktu­al­nie poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko: Opiekun/ka Osób Star­szy­ch   Wybra­nym kan­dy­da­tom ofe­ru­je­my: legal­ne zatrud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę zle­ce­nie atrak­cyj­ne mie­sięcz­ne wyna­gro­dze­nie: 800‑1300 Euro/netto (zależ
do uzgodnienia
Zatrudnię sprzedawcę do...
Uwa­ga, uwa­ga! Poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ka do skle­pu odzie­żo­we­go na tere­nie Kon­stan­ty­no­wa Łódz­kie­go. Pra­ca od ponie­dział­ku (10–18) do sobo­ty (10–14). Naj­chęt­niej oso­by z Kon­stan­ty­no­wa Łódz­kie­go, Luto­mier­ska, Alek­san­dro­wa
100-1500
Zatrudnię pracownika
Fir­ma SANDRA zatrud­ni SPRZEDAWCĘ. Pod­sta­wo­we Ocze­ki­wa­nia: –Zna­jo­mo­ść asor­ty­men­tu skle­pu; –Wie­dza elek­tro­tech­nicz­na; –Umie­jęt­no­ść posłu­gi­wa­nia się kasą fiskal­ną; Oso­by zain­te­re­so­wa­ne ofer­tą pra­cy pro­si
1
Zatrudnię na dziurkarkę...
Zatrud­nię na dziur­kar­kę i guzi­kar­kę. Może być doryw­czo. Nr kon­tak­to­wy: 502 944 964.
10
Zatrudnie lakiernika-blac...
Przyj­mę pra­cow­ni­ka na sta­no­wi­sko lakier­nik – bla­cha­rz. tel 606–357-214
Zatrudnię kobietę z pra...
Zatrud­nię kobie­tę z pra­wem jaz­dy do pra­cy w Niem­cze­ch ze zna­jo­mo­ścią pod­staw języ­ka nie­miec­kie­go i księ­go­wo­ści. Pra­ca na sta­łe. Kon­takt tel: 604441463

No more postsŁadowanie ...

© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy