image
image

Wyróżnione ogłoszenia

Jak wyróżnić swoje ogłoszenie? Szczegóły w REGULAMINIE

KATEGORIE OGŁOSZEŃ

Co nowego w Pabianicach ?

Ogłoś się za darmo

Pabianice * Ogłoszenia * Pabianice * Ogłoszenia * Pabianice * Ogłoszenia * Pabianice * Ogłoszenia *
Recepcjonista Hotel Piemo...
HOTEL *** PIEMONT Obec­nie poszu­ku­je­my oso­by na sta­no­wi­sko: RECEPCJONISTA / RECEPCJONISTKA Stu­den­ta dzien­ne­go zatrud­ni­my w cha­rak­te­rze pomo­cy i obsłu­gi recep­cji. Pra­ca na stu­denc­ką umo­wę zle­ce­nie na ok. 3/4 eta­tu.  OBOWIĄZKI PRACOWNIKA RE
20950
Sprzedam Hyundaia i30 Cli...
Witam posia­dam do sprze­da­nia Hyun­da­ia i30 cw 1600 crdi 90km (bez dpf-u i dwu masy ), Auto pocho­dzi z pol­skie­go salonu,1 wła­ści­ciel 2009/10 pierw­sza rej 28.11 a po num.vin 10 bia­ły. Auto nie bra­ło udzia­łu w wypad­ku. Sprze­da­je wła­ści­ciel, auto posia­da bog
8500
Sprzedam Opel Corsa ...
Sprze­dam Opla Cor­se z bar­dzo dobrym sil­ni­kiem 1.7DTI (Isu­zu) o mocy 75km któ­ry cha­rak­te­ry­zu­je się bar­dzo dobrą dyna­mi­ka małym spa­la­niem i nie zawod­no­ścią. Cor­sa jest bez­wy­pad­ko­wa , wszyst­kie szy­by są ory­gi­nal­ne, gara­żo­wa­na, boga
14 brutto
Pracwownik hali: warzywa/...
Pra­ca od zaraz!!! Poszu­ku­ję pra­cow­ni­ka do mar­ke­tu Pio­tr i Paweł w Pabia­ni­ca­ch na dział hala: warzywa/owoce. Staw­ka godzi­no­wa: 14 zł brut­to- wyna­gro­dze­nie wypła­ca­ne w sys­te­mie dzien­nym do 5 dni robo­czy­ch! Wyma­ga­nia: posia­da­nie aktu
do zugodnienia
Pracownik Montażu
Fir­ma For­te­ch w Che­chle Pierw­szym zatrud­ni oso­by na sta­no­wi­sko pra­cow­ni­ka mon­ta­żu na pro­duk­cji. Wyma­ga­nia: – wykształ­ce­nie mini­mum pod­sta­wo­we, – mile widzia­ne zdol­no­ści i manu­al­ne, – sys­te­ma­tycz­no­ść, – umie­jęt­no
6000
Opiekunka do seniora Bena...
Inter­Ka­dra jest dzia­ła­ją­cą na ryn­ku euro­pej­skim reno­mo­wa­ną Agen­cją Pra­cy Tym­cza­so­wej, Doradz­twa Per­so­nal­ne­go oraz Pośred­nic­twa Pra­cy na tere­nie RP i za gra­ni­cą, wpi­sa­ną na pod­sta­wie Cer­ty­fi­ka­tu Mini­stra Gospo­dar­
do uzgodnienia
Pracownik biurowy Działu...
Fir­ma For­te­ch w Che­chle Piew­szym zatrud­ni na etat pra­cow­ni­ka biu­ro­we­go do Dzia­łu Han­dlo­we­go. Wyma­ga­na zna­jo­mo­ść języ­ka angiel­skie­go oraz zasad księ­go­wo­ści w zakre­sie: fak­tu­ro­wa­nia (Pol­ska i WDT), reguł pocho­dze­nia towa­ró
Praca w barze i lodziarni
Zatrud­nię do pra­cy sezo­no­wej w ogród­ku piwny/barze i lodziar­ni (od maja do wrze­śnia). Wyma­ga­na dys­po­zy­cyj­no­ść i aktu­al­na ksią­żecz­ka SANE­PI­Dow­ska. Kon­takt 797–120-111

No more postsŁadowanie ...

200 zl
Zderzak przedni Fiat Punt...
Witam mam do sprze­da­nia zde­rzak przed­ni (nowy) do Fia­ta Pun­to 2. Cena 200 zl (do małej nego­cja­cji)
6000
Zatrudnimy Opiekuna/ke se...
Aktu­al­nie poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko: Opiekun/ka Osób Star­szy­ch Ofe­ru­je­my: legal­ne zatrud­nie­nie atrak­cyj­ne wyna­gro­dze­nie nie­od­płat­ne zakwa­te­ro­wa­nie i wyży­wie­nie ofer­tę pra­cy dosto­so­wa­ną do kwa­li­fi­ka­c
-
Zatrudnię prasowaczkę
Fir­ma odzie­żo­wa Adal­bert zatrud­ni panią do pra­so­wa­nia. Pra­ca jed­no­zmia­no­wa. Mile widzia­na umie­jęt­no­ść obsłu­gi dziur­kar­ki i guzi­kar­ki. Wię­cej infor­ma­cji pod nume­rem tele­fo­nu; 603–765-036
1
Zatrudnię na dziurkarkę...
Zatrud­nię na dziur­kar­kę i guzi­kar­kę. Może być doryw­czo. Nr kon­tak­to­wy: 502 944 964.
do uzgodnienia
Zatrudnię ekspedientki
Zatrud­ni­my Eks­pe­dient­ki do skle­pu spo­żyw­czo – prze­my­sło­we­go w Pabia­ni­ca­ch. Na sta­no­wi­ska: kasa, sto­isko mię­sne, pikar­ni­cze, mono­pol. Wyma­ga­na ksią­żecz­ka sane­pi­dow­ska. CV pro­si­my kie­ro­wać na adres fresh@olmat.pl
1
Zatrudnię Ekspedientkę
Zatrud­nię pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko sprzedawca/kasjer w skle­pa­ch znaj­du­ją­cy­ch się w Bychle­wie i Dobro­niu. Szcze­gó­ły pod nr tele­fo­nu: 604 225 513
do uzgodnienia
Zatrudnię cukiernika
Zatrud­nię cukier­ni­ka do pra­cy w nowej cukier­ni w Pabia­ni­ca­ch. Pro­szę o CV na e-maila: fresh@olmat.pl
10zł
zapalniczka
witam. sprze­dam nowa zapal­nicz­ka ben­zy­no­wa tri­star. posia­dam trzy sztu­ki, cena za sztu­ke 10zł

No more postsŁadowanie ...

© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy