image
image

Wyróżnione ogłoszenia

Jak wyróżnić swoje ogłoszenie? Szczegóły w REGULAMINIE

KATEGORIE OGŁOSZEŃ

Co nowego w Pabianicach ?

Ogłoś się za darmo

Pabianice * Ogłoszenia * Pabianice * Ogłoszenia * Pabianice * Ogłoszenia * Pabianice * Ogłoszenia *
115000
M-2 (33 kw) Bugaj
Mam do sprze­da­nia miesz­ka­nie na os. Bugaj Zlo­ka­li­zo­wa­ne w bli­skiej oko­li­cy Lasku Miej­skie­go W sąsiedz­twie Bie­dron­ka, Lidl, Car­re­fo­ur 5 min do Lewi­ty­na Dobra komu­ni­ka­cja z Łodzią Bli­sko szko­ła i przed­szko­le Miesz­ka­nie do odświe­
190 zł
Zabawa Karnawałowa 25.02...
Ochot­ni­cza Straż Pożar­na w Pabia­ni­ca­ch zapra­sza na ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ 25.02 2017. Infor­ma­cje i rezer­wa­cje: 511 324 985. Zapi­sy w każ­dą śro­dę do 8 lute­go 2017 r. od godz. 18.00 – 19.00 w remi­zie OSP Pabia­ni­ce ul. Jutrz­ko­wic­ka 85/87. Zapra­sza­my.
150
Ubranka do Komunii
Dzień dobry !Mam do sprze­da­nia dwa zesta­wy komu­nij­ne .jeden dla chłop­ca dru­gi dla dziewczynki.Rozmiary –chło­piec  ( 146 m ),dziew­czyn­ka ( 134–140 ) .Każ­dy zestaw kosz­tu­je 150 zł .
1500
Skoda Felicia GLXi, auto ...
Sprze­dam moją zie­lo­ną “tor­pe­dę” 🙂 Sko­dę posia­dam 8 lat, jestem jej dru­gim wła­ści­cie­lem. Auto w cią­głej eks­plo­ata­cji do grud­nia 2016 r., w Syl­we­stra kupi­li­śmy więk­sze aby pomie­ścić rodzi­nę. Mam udo­ku­men­to­wa­ne wszel­kie napra
wozek spacerowy
Wozek spacerowy
Sprze­dam uzy­wa­ny wozek spa­ce­ro­wy mar­ki quin­ny buzz w sta­nie bar­dzo dobrym, dodst­ko­wo dwa spi­wor­ki do woz­ka, tor­ba pod wozek oraz pokro­wiec prze­ciw­desz­czoy.
26000
Garaż Pabianice Piotra S...
SPRZEDAM GARAŻ PABIANICACH ul. PIOTRA SKARGI 90C.  CENA OBNIŻONA Z 28000 WIĘC SZTYWNA 26K DO ZAPŁATY DUŻA DZIAŁKA 1727m2 JESTEM W POSIADANIU 1/30 UDZIAŁU W CAŁOŚCI. GARAŻ 19m2 MUROWANY OTYNKOWANY. DRZWI WJAZDOWE GARAŻUOCIEPLONE . DACH SZCZELNY JAK NA FOTO NIE MA ZACIEKÓW. DOBRA WENT
stawka godzinowa
Ekspedientka
Zatrud­nię Eks­pe­dient­kę do Skle­pu Spo­żyw­cze­go Tosmek w Pabia­ni­ca­ch. Wia­do­mo­ść ul. Wyspiań­skie­go 4 lub mail tosmek@wp.pl

No more postsŁadowanie ...

55,00
ZELMER...
Sprze­dam ory­gi­nal­ne wor­ki SAFBAG do odku­rza­czy ZELMER szt. 7 oraz fil­try wlo­to­we ory­gi­nal­ne szt. 2. numer fab­tycz­ny fil­trów ZVCA100B.Do odku­rza­czy z serii Pro­tec­to, Dot, Elf, Elf 2, Elf3, Elf Bonus, Roto, Silen­twelt, Voy­ager Twix, Odys­sey, Aqu­awelt, A
6000
Zatrudnimy Opiekunkę sen...
Aktu­al­nie poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko: Opiekun/ka Osób Star­szy­ch   Wybra­nym kan­dy­da­tom ofe­ru­je­my: legal­ne zatrud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę zle­ce­nie atrak­cyj­ne mie­sięcz­ne wyna­gro­dze­nie: 800‑1300 Euro/netto (zależ
do uzgodnienia
Zatrudnię sprzedawcę do...
Uwa­ga, uwa­ga! Poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ka do skle­pu odzie­żo­we­go na tere­nie Kon­stan­ty­no­wa Łódz­kie­go. Pra­ca od ponie­dział­ku (10–18) do sobo­ty (10–14). Naj­chęt­niej oso­by z Kon­stan­ty­no­wa Łódz­kie­go, Luto­mier­ska, Alek­san­dro­wa
100-1500
Zatrudnię pracownika
Fir­ma SANDRA zatrud­ni SPRZEDAWCĘ. Pod­sta­wo­we Ocze­ki­wa­nia: –Zna­jo­mo­ść asor­ty­men­tu skle­pu; –Wie­dza elek­tro­tech­nicz­na; –Umie­jęt­no­ść posłu­gi­wa­nia się kasą fiskal­ną; Oso­by zain­te­re­so­wa­ne ofer­tą pra­cy pro­si
10
Zatrudnie lakiernika-blac...
Przyj­mę pra­cow­ni­ka na sta­no­wi­sko lakier­nik – bla­cha­rz. tel 606–357-214
Zatrudnię kobietę z pra...
Zatrud­nię kobie­tę z pra­wem jaz­dy do pra­cy w Niem­cze­ch ze zna­jo­mo­ścią pod­staw języ­ka nie­miec­kie­go i księ­go­wo­ści. Pra­ca na sta­łe. Kon­takt tel: 604441463
do uzgodnienia
Zatrudnię Dekarz-Cieśla
Tutaj wpi­sz tre­ść ogło­sze­nia Poszu­ku­ję do pra­cy na dach deka­rza, cie­ślę lub pomoc­ni­ka (do przy­ucze­nia) tel:691–860-451

No more postsŁadowanie ...

© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy