image
image

Wyróżnione ogłoszenia

Jak wyróżnić swoje ogłoszenie? Szczegóły w REGULAMINIE

KATEGORIE OGŁOSZEŃ

Co nowego w Pabianicach ?

Ogłoś się za darmo

Pabianice * Ogłoszenia * Pabianice * Ogłoszenia * Pabianice * Ogłoszenia * Pabianice * Ogłoszenia *
do uzgodnienia
Kelner/Kelnerka na weeken...
Restau­ra­cja Da Gras­so w C.H Port Łódź poszu­ku­je mło­dy­ch, ener­gicz­ny­ch osób do pra­cy na week­en­dy na sta­no­wi­sko: KELNER/ KELNERKA Oso­by zain­te­re­so­wa­ne i posia­da­ją­ce ksią­żecz­kę do celów sani­tar­no- epi­de­mio­lo­gicz­ny­ch pro­si
szukam praccy
Mło­dy, dys­po­zy­cyj­ny, bez nało­gów po szko­le zawo­do­wej ze zna­jo­mo­ścią obsłu­gi kom­pu­te­ra podej­mie jaką kol­wiek pra­cę w sys­te­mie 2 lub 3 zmia­no­wym może być sezo­no­wa, dodat­ko­wa, z przy­ucze­niem itp.
*
Bufetowa/sprzedawca
Sprzedawca/Bufetowa Miej­sce pra­cy: Pabia­ni­ce, Bufet „E®ka” przy Pabia­nic­kim Cen­trum Medycz­nym, ul. Jana Paw­ła II 68 Opis sta­no­wi­ska: Zatrud­ni­my bufe­to­wą do  bufe­tu  w Pabia­nic­kim Cen­trum Medycz­nym. Nasz Bufet to bar­dzo przy­jem­ne,
*
Kucharz/Kucharka
Kucharz/Kucharka Miej­sce pra­cy: Pabia­ni­ce, Bufet „E®ka” przy Pabia­nic­kim Cen­trum Medycz­nym, ul. Jana Paw­ła II 68 Opis sta­no­wi­ska: Zatrud­ni­my kucha­rza bądź kuchar­kę do bufe­tu  w Pabia­nic­kim Cen­trum Medycz­nym. Nasz Bufet to bar­dzo prz
do uzgodnienia
ekspedientka 1/2 eta...
Dom Chle­ba zatrud­ni eks­pe­dient­kę na 1/2/etatu.
Pizzeria Dłutów przyjmi...
PILNE!!! 🍕🍕Poszu­ku­je­my Piz­zer­ma­na oso­by rze­tel­nej i odpo­wie­dzial­nej do pra­cy w Dłu­to­wie, może być na przy­ucze­nie! Dwa dni w tyg i co dru­gi week­end. Wszel­kie infor­ma­cje pod nr tel ☎605324903. Pro­si­my o udo­stęp­nia­nie.🍕🍕
do uzgodnienia
Opiekunka dla rocznego dz...
Poszu­ku­je­my nia­ni dla rocz­ne­go syn­ka. Zale­ży nam na oso­bie mają­cej doświad­cze­nie w opie­ce nad dziec­kiem, odpo­wie­dzial­nej, opie­kuń­czej, zaan­ga­żo­wa­nej. Naj­chęt­niej pani po 50 r. ż. Pra­ca od 1 lip­ca w wymia­rze ok. pół eta­tu (pon-pt
5 500 zł (do negocjacji)
Sprzedam Renault Laguna2 ...
Sprze­dam Renault Lagu­na2 1.9 dci 2003r. Stan: uży­wa­ny Rok pro­duk­cji: 2003r. Prze­bieg: 217 000 Pojem­no­ść sil­ni­ka (cm3): 1870,00 Moc (KM): 120 (88,00 KW) Rodzaj pali­wa: die­sel Nad­wo­zie: Hatch­back Licz­ba drzwi: 4/5 Licz­ba miej­sc: 5 Skrzy­nia

No more postsŁadowanie ...

ZUZIA<...
Pięk­na kot­ka ZUZIA szu­ka sta­łe­go lub tym­cza­so­we­go domu Doro­sła, 7 let­nia kot­ka Zuzia potrze­bu­je Opie­ku­na, któ­ry da jej kocha­ją­cy dom i pomo­że w powro­cie do zdro­wia. Zuzia jest pięk­ną, spo­koj­ną tri­ko­lor­ką, jest przy
80
Zrzyny sosnowe
Zrzy­ny sosno­we 80zl metr 600871610
200 zl
Zderzak przedni Fiat Punt...
Witam mam do sprze­da­nia zde­rzak przed­ni (nowy) do Fia­ta Pun­to 2. Cena 200 zl (do małej nego­cja­cji)
150
Zderzak metalowy Fiat 126...
witam. Ofe­ru­je meta­lo­wy zde­rzak do fia­ta 126 z 1976. Zde­rzak w sta­nie dobrym do ponow­ne­go pochro­mo­wa­nia. Zestaw zawie­ra śru­by do zamo­co­wa­nia go na samo­cho­dzie. Moż­li­wa wysył­ka pocz­tą lub odbiór oso­bi­sty po uzgod­nie­niu telefonicznym(5135076
6000
Zatrudnimy Opiekuna/ke se...
Aktu­al­nie poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko: Opiekun/ka Osób Star­szy­ch Ofe­ru­je­my: legal­ne zatrud­nie­nie atrak­cyj­ne wyna­gro­dze­nie nie­od­płat­ne zakwa­te­ro­wa­nie i wyży­wie­nie ofer­tę pra­cy dosto­so­wa­ną do kwa­li­fi­ka­c
3000 - 4000
Zatrudnimy Księgową
Fir­ma z bran­ży nie­ru­cho­mo­ści poszu­ku­je oso­by na sta­no­wi­sko Głów­nej Księ­go­wej. Pra­ca na sta­łe. Wyma­ga­nia: doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu peł­nej księ­go­wo­ści dla spół­ek z o. o, WM min. 10 lat. wykształ­ce­nie kie­run­ko­
-
Zatrudnię prasowaczkę
Fir­ma odzie­żo­wa Adal­bert zatrud­ni panią do pra­so­wa­nia. Pra­ca jed­no­zmia­no­wa. Mile widzia­na umie­jęt­no­ść obsłu­gi dziur­kar­ki i guzi­kar­ki. Wię­cej infor­ma­cji pod nume­rem tele­fo­nu; 603–765-036
2000
Zatrudnię hydraulika
Zatrud­nię Hydrau­li­ka na peł­ny etat. Pra­ca w Pabia­ni­ca­ch. Tel. 502–294-552

No more postsŁadowanie ...

© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy