image
image

Wyróżnione ogłoszenia

Jak wyróżnić swoje ogłoszenie? Szczegóły w REGULAMINIE

KATEGORIE OGŁOSZEŃ

Co nowego w Pabianicach ?

Ogłoś się za darmo

Pabianice * Ogłoszenia * Pabianice * Ogłoszenia * Pabianice * Ogłoszenia * Pabianice * Ogłoszenia *
2700
Skoda Felicia 1999 r...
DO SPRZEDANIA ! SKODA FELICJA  ’’wer­sja Per­fect  Hatch­back” –  rok pro­duk­cji 1999 1.3 MPi,  moc 68 KM,  pojem­no­ść sil­ni­ka 1289 cm3 Prze­bieg 210 tys. Km Wypo­sa­że­nie:  4  zagłów­ki, ABS, Air­bag – 4 sztu­ki, Alarm
----
Pielęgniarki
Pabia­nic­kie Cen­trum Medycz­ne Sp. z o.o. zatrud­ni: Pie­lę­gniar­ki – Oddział Wewnętrz­ny Pie­lę­gniar­ki instru­men­ta­riusz­ki Pie­lę­gniar­ki z upraw­nie­nia­mi do poda­wa­nia kon­tra­stu – Pra­cow­nia Tomo­gra­fii Kom­pu­te­ro­wej Wyma­ga­nia: sto
----
Sprzątaczka
Pabia­nic­kie Cen­trum Medycz­ne Sp. z o.o.  zatrud­ni oso­bę do Dzia­łu Higie­ny i Utrzy­ma­nia Czy­sto­ści – na sta­no­wi­sko sprzą­tacz­ki. Wia­do­mo­ść pod nume­rem tele­fo­nu: 512 186 372 (do godz. 15.00) lub na miej­scu –  Dział Higie­ny i Utr
1200
Sprzedam Daewoo Matiz
Sprze­dam Daewoo Matiz: -wer­sja Impuls -2002r (pierw­sza reje­stra­cja 2003) -sil­nik 0,8i -prze­bieg 120tyś -wspo­ma­ga­nie kie­row­ni­cy -cen­tral­ny zamek -elek­trycz­ne przed­nie szy­by -śmi­ga 😉
4,5/dowóz
Kierowca z własnym autem
PILNIE poszu­ku­je­my KIEROWCY z wła­snym autem do piz­ze­rii w Pabia­ni­ca­ch. Pra­ca sta­ła. Zain­te­re­so­wa­ny???  Skon­tak­tuj się z nami : 534 348 331 lub 534 348 069.
10 zł/godz
Kelnerka/Kasjerka do pizz...
PILNIE poszu­ku­je­my Kelnerki/Kasjerki do piz­ze­rii w Pabia­ni­ca­ch. Pra­ca sta­ła-week­en­do­wa. Zain­te­re­so­wa­na???  Skon­tak­tuj się z nami : 534 348 331 lub 534 348 069
0,00
Asystent Kierownika
  Fir­ma LPP S.A. jest lide­rem w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia oraz dys­try­bu­cji odzie­ży w Pol­sce. Wła­ści­ciel marek: Rese­rved, Cropp, Sin­say, House oraz Mohi­to. Aktu­al­nie do nasze­go zespo­łu poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ka na sta­no­wi­sko: ASYSTEN

No more postsŁadowanie ...

ZUZIA<...
Pięk­na kot­ka ZUZIA szu­ka sta­łe­go lub tym­cza­so­we­go domu Doro­sła, 7 let­nia kot­ka Zuzia potrze­bu­je Opie­ku­na, któ­ry da jej kocha­ją­cy dom i pomo­że w powro­cie do zdro­wia. Zuzia jest pięk­ną, spo­koj­ną tri­ko­lor­ką, jest przy
80
Zrzyny sosnowe
Zrzy­ny sosno­we 80zl metr 600871610
200 zl
Zderzak przedni Fiat Punt...
Witam mam do sprze­da­nia zde­rzak przed­ni (nowy) do Fia­ta Pun­to 2. Cena 200 zl (do małej nego­cja­cji)
150
Zderzak metalowy Fiat 126...
witam. Ofe­ru­je meta­lo­wy zde­rzak do fia­ta 126 z 1976. Zde­rzak w sta­nie dobrym do ponow­ne­go pochro­mo­wa­nia. Zestaw zawie­ra śru­by do zamo­co­wa­nia go na samo­cho­dzie. Moż­li­wa wysył­ka pocz­tą lub odbiór oso­bi­sty po uzgod­nie­niu telefonicznym(5135076
6000
Zatrudnimy Opiekuna/ke se...
Aktu­al­nie poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko: Opiekun/ka Osób Star­szy­ch Ofe­ru­je­my: legal­ne zatrud­nie­nie atrak­cyj­ne wyna­gro­dze­nie nie­od­płat­ne zakwa­te­ro­wa­nie i wyży­wie­nie ofer­tę pra­cy dosto­so­wa­ną do kwa­li­fi­ka­c
-
Zatrudnię prasowaczkę
Fir­ma odzie­żo­wa Adal­bert zatrud­ni panią do pra­so­wa­nia. Pra­ca jed­no­zmia­no­wa. Mile widzia­na umie­jęt­no­ść obsłu­gi dziur­kar­ki i guzi­kar­ki. Wię­cej infor­ma­cji pod nume­rem tele­fo­nu; 603–765-036
1
Zatrudnię na dziurkarkę...
Zatrud­nię na dziur­kar­kę i guzi­kar­kę. Może być doryw­czo. Nr kon­tak­to­wy: 502 944 964.
do uzgodnienia
Zatrudnię ekspedientki
Zatrud­ni­my Eks­pe­dient­ki do skle­pu spo­żyw­czo – prze­my­sło­we­go w Pabia­ni­ca­ch. Na sta­no­wi­ska: kasa, sto­isko mię­sne, pikar­ni­cze, mono­pol. Wyma­ga­na ksią­żecz­ka sane­pi­dow­ska. CV pro­si­my kie­ro­wać na adres fresh@olmat.pl

No more postsŁadowanie ...

© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy