Elektronika Ilość ogłoszeń: 8

820
35
TP-Link TL-wr 841n
Sprzęt w peł­ni spraw­ny, cena do nego­cja­cji.
2400
komputer Imac
Mam na sprze­daż kom­pu­ter IMAC 27 cali z pro­ce­so­rem Intel Core 2 Duo. Kom­pu­ter jest uży­wa­ny, cał­ko­wi­cie spraw­ny, bar­dzo szyb­ki i przy­jem­ny w pra­cy. PARAMETRY: Pro­ce­sor Intel Co
699zł
Meizu
Witam, Mam do sprze­da­nia uży­wa­ny tele­fon Meizu metal 32 GB. Tele­fon jest w bar­dzo dobrym sta­nie. Od nowo­ści noszo­ny w etui oraz posia­da szkło na ekra­nie. Użyt­ko­wa­ny tyl­ko przez 2 mie­sią
750
sprzedam Xbox 360 z kinectem
– Xbox 360 – Kinect – 250 GB – dwa pady –wszyst­kie nie­zbęd­ne kable – 3 gry zain­sta­lo­wa­ne (fifa 2015, F1 2013) dodat­ko­wo trzy gry na pły­ta­ch: – “kinect tra­ining”
790
Płyta główna z procesorem +...
Witam, Mam do sprze­da­nia pły­tę głów­ną o para­me­tra­ch widocz­ny­ch na zdję­ciu , pro­ce­sor AMD FX 6350 6-rdze­nio­wy 3,9 ghz , 2x8GB RAM 1333 mhz . Wszyst­ko w peł­ni spraw­ne. Pro­ce­sor nie ma ch
1500
Nikon
Mam pań­stwu do zaofe­ro­wa­nia apa­rat foto­gra­ficz­ny NIKON D 40 z dwo­ma obiek­ty­wa­mi, fil­tra­mi i prak­tycz­ną tor­bą. Zestaw jest ide­al­ny zwłasz­cza dla począt­ku­ją­ce­go foto­gra­fa. Sp
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy