Fotografia Ilość ogłoszeń: 1

1500
Nikon
Mam pań­stwu do zaofe­ro­wa­nia apa­rat foto­gra­ficz­ny NIKON D 40 z dwo­ma obiek­ty­wa­mi, fil­tra­mi i prak­tycz­ną tor­bą. Zestaw jest ide­al­ny zwłasz­cza dla począt­ku­ją­ce­go foto­gra­fa. Sp
1500
Nikon
Mam pań­stwu do zaofe­ro­wa­nia apa­rat foto­gra­ficz­ny NIKON D 40 z dwo­ma obiek­ty­wa­mi, fil­tra­mi i prak­tycz­ną tor­bą. Zestaw jest ide­al­ny zwłasz­cza dla począt­ku­ją­ce­go foto­gra­fa. Sp
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy