Nieruchomości Ilość ogłoszeń: 22

500
Szukam mieszkania na wynajem
Witam. Szu­kam miesz­ka­nia na wyna­jem w Pabia­ni­ca­ch.  
1000
wynajme pomieszczenie pod wars...
Szu­kam pomiesz­cze­nia do wyna­je­cia oko­lo 100m na warsz­tat lakier­nic­twa samo­cho­do­we­go. 506403168
20000
Działka rekreacyjna
Sprze­dam dział­kę rekre­acyj­ną o powierzch­ni 355 m2. Dział­ka umiej­sco­wio­na przy uli­cy Bugaj 75a
do negocjacji
Poszukuję placu pod skup ...
Poszu­ku­je pla­cu do 1000 z małym budyn­kiem maga­zy­no­wo-biu­ro­wym pod skup zło­mu w Pabia­ni­ca­ch. Kon­takt tel. Marze­na 668141600
1500
Lokal do wynajęcia
Do wyna­ję­cia: lokal na sklep, biu­ro o powierzch­ni 63 m² na par­te­rze w budyn­ku wie­lo­miesz­ka­nio­wym. Wej­ście od uli­cy oraz z klat­ki scho­do­wej. Lokal skła­da się z dwó­ch pomiesz­cz
239,000
sprzedam mieszkanie
Sprze­dam miesz­ka­nie o powierzch­ni 66 m 2 na I pię­trze budyn­ku wie­lo­ro­dzin­ne­go.  Rok budo­wy 2007. Miesz­ka­nie w Pabia­ni­ca­ch  w rejo­nie szpi­ta­la przy par­ku. W roku 2016 zbu­d
20
Kupie dzialke
Kupie dzial­ke do 30zl/m2 do 15km od Pabia­nic. 533447366
5000
Sprzedam kiosk handlowy 20&nbs...
Sprze­dam kio­sk wol­no­sto­ją­cy o powierzch­ni 20 m². Obec­nie wyko­rzy­sty­wa­ny jako sklep. Nada­je się rów­nież na usłu­gi oraz jako altan­ka. Kio­sk posia­da insta­la­cje elek­trycz­ną, role
75000
BUDY...
Sprze­dam dział­kę budow­la­ną w Buda­ch Dłu­tow­ski­ch o powierzch­ni 1000m2. Dział­ka jest ogro­dzo­na z 3 stron pło­tem beto­no­wym. Do dział­ki dopro­wa­dzo­ne jest przy­łą­cze wodo­cią­go­we.
16900zł
Sprzedam pawilon handlowy
Sprze­dam rogo­wy pawi­lon han­dlo­wy z pły­ty obor­nic­kiej na rynecz­ku Bugaj w Pabia­ni­ca­ch przy ul.Nawrockiego 17. Pawi­lon kom­plet­nie wypo­sa­żo­ny z prze­zna­cze­niem na han­del odzie­żą. Dodat
400
Wynajmę lokal użytkowy 40m2
Wynaj­mę lokal użyt­ko­wy 40m2. Z jed­nej stro­ny w okna­ch role­ty z dru­giej stro­ny kra­ta. Ogrze­wa­nie i alarm. Cena do nego­cja­cji. Dodat­ko­we infor­ma­cje pod nume­rem tele­fo­nu 535 541 7
1000
wynajme pomieszczenie pod wars...
Szu­kam pomiesz­cze­nia do wyna­je­cia oko­lo 100m na warsz­tat lakier­nic­twa samo­cho­do­we­go. 506403168
400
Wynajmę lokal użytkowy 40m2
Wynaj­mę lokal użyt­ko­wy 40m2. Z jed­nej stro­ny w okna­ch role­ty z dru­giej stro­ny kra­ta. Ogrze­wa­nie i alarm. Cena do nego­cja­cji. Dodat­ko­we infor­ma­cje pod nume­rem tele­fo­nu 535 541 7
-
towarzyskie
Natu­ry­sta z Pabia­nic pozna natu­ryst­ke do 40 lat w celu na sta­le na adres.piotrek7158@vp.pl
500
Szukam mieszkania na wynajem
Witam. Szu­kam miesz­ka­nia na wyna­jem w Pabia­ni­ca­ch.  
16900zł
Sprzedam pawilon handlowy
Sprze­dam rogo­wy pawi­lon han­dlo­wy z pły­ty obor­nic­kiej na rynecz­ku Bugaj w Pabia­ni­ca­ch przy ul.Nawrockiego 17. Pawi­lon kom­plet­nie wypo­sa­żo­ny z prze­zna­cze­niem na han­del odzie­żą. Dodat
128000
Sprzedam mieszkanie centrum Pa...
Sprze­dam Miesz­ka­nie cen­trum Pabia­ni­ce 46,71 m2, V pię­tro. Miesz­ka­nie skła­da się dwòch pokoi, kuch­ni, WC razem z łazien­ką i bal­ko­nu.
145000
Sprzedam mieszkanie
Miesz­ka­nie 48,5 m2 na 4 pię­trze, Bugaj sprze­dam.
239,000
sprzedam mieszkanie
Sprze­dam miesz­ka­nie o powierzch­ni 66 m 2 na I pię­trze budyn­ku wie­lo­ro­dzin­ne­go.  Rok budo­wy 2007. Miesz­ka­nie w Pabia­ni­ca­ch  w rejo­nie szpi­ta­la przy par­ku. W roku 2016 zbu­d
82800
Sprzedam M 1 36m w bloku w cen...
Sprze­dam M-1, 36m2 spół­dziel­cze wła­sno­ścio­we w samym cen­trum mia­sta-skrzy­żo­wa­nie ulic Św. Jana -Par­ty­zanc­ka, lub zamie­nię na 3 poko­jo­we w blo­ka­ch z dopła­tą. Miesz­ka­nie ide­al­
5000
Sprzedam kiosk handlowy 20&nbs...
Sprze­dam kio­sk wol­no­sto­ją­cy o powierzch­ni 20 m². Obec­nie wyko­rzy­sty­wa­ny jako sklep. Nada­je się rów­nież na usłu­gi oraz jako altan­ka. Kio­sk posia­da insta­la­cje elek­trycz­ną, role
do negocjacji
Salon Fryzjerski do wynajęcia
Do wyna­ję­cia w peł­ni wypo­sa­żo­ny salon fry­zjer­ski w cen­trum Pabia­nic w dobrze funk­cjo­nu­ją­cym SPA. Dodat­ko­we infor­ma­cje: Kata­rzy­na Zie­liń­ska // 506377745
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy