Nieruchomości Ilość ogłoszeń: 40

136 000
Sprzedam mieszkanie
Sprze­dam miesz­ka­nie wła­sno­ścio­we o powierzch­ni ok 36 m2, poło­żo­ne na dru­gim pię­trze w czte­ro­pię­tro­wym blo­ku z cegły z 1995 r. Loka­li­za­cja: Pabia­ni­ce, osie­dle Bugaj. Skł
800zł na miesiac
Lokal do wynajecia/sprzedazy
Za lokal prze­wi­dzia­na jest kau­cja za dwa mie­sią­ce z góry. Lokal 90m²,obecnie pro­wa­dzo­na jest pijal­nia piwa. W loka­lu znaj­du­ją się pomiesz­cze­nia : – Toa­le­ta dla per­so­ne­l
0000
Sprzedam mieszkanie os.Bugaj
Sprze­dam miesz­ka­nie 49m  ( 2 poko­je, kuch­nia, łazien­ka i toa­le­ta osob­no, przed­po­kój ) na 3 pię­trze w blo­ku 4 pię­tro­wym na osie­dlu Bugaj w oko­li­cy kran­cow­ki auto­bu­so­wej. Miesz
170000
Sprzedam mieszkanie 60m. ...
Sprze­dam miesz­ka­nie na osie­dlu Bugaj 3 poko­je kuch­nia przed­po­kój łazien­ka odziel­nie wc na przed­po­ko­ju sza­fa oraz 2 paw­la­cze w zabu­do­wie miesz­ka­nie na par­te­rze bal­kon na dł
50
Kupię działkę rekreacyjną
Kupię dział­kę rekre­acyj­ną do 500 m w Pabianicach.Proszę o kon­takt 508315726
185000
Mieszkanie Sienna 39m2
Miesz­ka­nie na uli­cy Sien­nej, cicha spo­koj­na oko­li­ca. Rok budo­wy 2013r. Miesz­ka­nie zamiesz­ka­ne od 2014r. Nowo­cze­śnie urzą­dzo­ne Bez­czyn­szo­we Opła­ty 350-400zł (prąd, woda, c.o.
100
Kupię lub wynajmę garaż
Kupię lub wynaj­mę garaż w oko­li­ca­ch ul. War­szaw­skiej. Tel. 726188400
1500
Lokal do wynajęcia
Wynaj­mę lokal ok 25 m2 w nowo wybu­do­wa­nym obiek­cie usłu­go­wym. Pomiesz­cze­nie ma osob­ne wej­ście bez­po­śred­nio z dro­gi jest dobrze doświe­tlo­ne dzię­ki cze­mu ide­al­nie nada­je się na biu
389000
Sprzedam dom
Dom wol­no­sto­ją­cy w odle­gło­ści 20 km od Pabia­nic,  o powierzch­ni użyt­ko­wej ok. 160m 2 . Budy­nek par­te­ro­wy pod­piw­ni­czo­ny z pod­da­szem użyt­ko­wym. Budy­nek miesz­kal­ny odda­ny
1550
Garaż Blaszany
Garaż Bla­sza­ny mam do sprze­da­nia ! Zapra­szam 508999391    
150
Kupię M3-M...
KUPIĘ M3-M4 bez­po­śred­nio w ade­kwat­nej do sta­nu cenie 537064471
115000
M-2 (33 kw) Bugaj
Mam do sprze­da­nia miesz­ka­nie na os. Bugaj Zlo­ka­li­zo­wa­ne w bli­skiej oko­li­cy Lasku Miej­skie­go W sąsiedz­twie Bie­dron­ka, Lidl, Car­re­fo­ur 5 min do Lewi­ty­na Dobra komu­ni­ka­cja z Ło
Zamiana
Zamienię m3 w kamienicy
Witam. Zamie­nię miesz­ka­nie m3 (37m2)w kamie­ni­cy na więk­sze. Miga być zadłu­żo­ne.
1500 zł
Wynajmę mieszkanie.
Miesz­ka­nie dostęp­ne od zaraz prze­zna­czo­ne na dłuż­szy wyna­jem o powierzch­ni cał­ko­wi­tej 52m2. Skła­da­ją­ce się z dwó­ch prze­chstron­ny oraz dobrze doświe­tlo­ny­ch pokoi. Miesz­ka­nie z
100
Szukam garażu
Szu­kam gara­żu do wyna­ję­cia na oś, Pia­ski, naj­chęt­niej w oko­li­ca­ch ul. Śnia­dec­kie­go. tel.669–508-410
0000
Sprzedam mieszkanie os.Bugaj
Sprze­dam miesz­ka­nie 49m  ( 2 poko­je, kuch­nia, łazien­ka i toa­le­ta osob­no, przed­po­kój ) na 3 pię­trze w blo­ku 4 pię­tro­wym na osie­dlu Bugaj w oko­li­cy kran­cow­ki auto­bu­so­wej. Miesz
179 000
Sprzedam Mieszkanie m3 Bu...
Sprze­dam Miesz­ka­nie Pabia­ni­ce Bugaj ul.  J. Waj­sów­ny Miesz­ka­nie posia­da dwa poko­je oraz kuch­nie, łazien­ke, wc, przed­po­kój. Pow 52m2, IIIp., rok budo­wy 1995. Po remon­cie, sto­lar­ka
162,000
Sprzedam mieszkanie 60m2
Witam mam do sprze­da­nia trzy­po­ko­jo­we roz­kła­do­we miesz­ka­nie 60m2(własnościowe spół­dziel­cze) na trze­cim pię­trze na osie­dlu Pia­ski. Przed blo­kiem miej­sca par­kin­go­we i pla­ce zabaw dl
170000
Sprzedam mieszkanie 60m. ...
Sprze­dam miesz­ka­nie na osie­dlu Bugaj 3 poko­je kuch­nia przed­po­kój łazien­ka odziel­nie wc na przed­po­ko­ju sza­fa oraz 2 paw­la­cze w zabu­do­wie miesz­ka­nie na par­te­rze bal­kon na dł
158000
Sprzedam mieszkanie
Sprze­dam miesz­ka­nie o powierzch­ni 48,5 m2, któ­re znaj­du­je się na 3 pię­trze w czte­ro­pię­tro­wym, ocie­plo­nym blo­ku z cegły na osie­dlu Pia­ski – dobra loka­li­za­cja. Miesz­ka­nie skła­da
136 000
Sprzedam mieszkanie
Sprze­dam miesz­ka­nie wła­sno­ścio­we o powierzch­ni ok 36 m2, poło­żo­ne na dru­gim pię­trze w czte­ro­pię­tro­wym blo­ku z cegły z 1995 r. Loka­li­za­cja: Pabia­ni­ce, osie­dle Bugaj. Skł
135000z
Sprzedam m4 Piaski
Do sprze­da­nia 3-poko­jo­we miesz­ka­nie na osie­dlu Pia­ski z pięk­nym wido­kiem. Usy­tu­owa­ne na 10 pię­trze w 11 pię­tro­wym blo­ku. Miesz­ka­nie jest sło­necz­ne, bar­dzo cie­płe. Kosz­ty ogrze­
84600
Sprzedam m1 36m w bloku w cent...
Sprze­dam M-1 36m2 spół­dziel­cze wła­sno­ścio­we w samym cen­trum mia­sta-skrzy­żo­wa­nie ulic Św. Jana –Par­ty­zanc­ka. Miesz­ka­nie ide­al­ne dla aktyw­ny­ch osób. Mimo iż miesz­ka­nie jest w śc
2900 PLN do negocjacji
Sprzedam kiosk
Kio­sk han­dlo­wy nada­ją­cy się rów­nież na dział­kę, budo­wę, par­king- sprzedam.Stan tech­nicz­ny dobry,docieplony w 2014r powierzch­nia 18m.Tel. 505904468
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy