Nieruchomości Ilość ogłoszeń: 32

do negocjacji
Poszukuję placu pod skup ...
Poszu­ku­je pla­cu do 1000 z małym budyn­kiem maga­zy­no­wo-biu­ro­wym pod skup zło­mu w Pabia­ni­ca­ch. Kon­takt tel. Marze­na 668141600
1500
Lokal do wynajęcia
Do wyna­ję­cia: lokal na sklep, biu­ro o powierzch­ni 63 m² na par­te­rze w budyn­ku wie­lo­miesz­ka­nio­wym. Wej­ście od uli­cy oraz z klat­ki scho­do­wej. Lokal skła­da się z dwó­ch pomiesz­cz
239,000
sprzedam mieszkanie
Sprze­dam miesz­ka­nie o powierzch­ni 66 m 2 na I pię­trze budyn­ku wie­lo­ro­dzin­ne­go.  Rok budo­wy 2007. Miesz­ka­nie w Pabia­ni­ca­ch  w rejo­nie szpi­ta­la przy par­ku. W roku 2016 zbu­d
20
Kupie dzialke
Kupie dzial­ke do 30zl/m2 do 15km od Pabia­nic. 533447366
5000
Sprzedam kiosk handlowy 20&nbs...
Sprze­dam kio­sk wol­no­sto­ją­cy o powierzch­ni 20 m². Obec­nie wyko­rzy­sty­wa­ny jako sklep. Nada­je się rów­nież na usłu­gi oraz jako altan­ka. Kio­sk posia­da insta­la­cje elek­trycz­ną, role
75000
BUDY...
Sprze­dam dział­kę budow­la­ną w Buda­ch Dłu­tow­ski­ch o powierzch­ni 1000m2. Dział­ka jest ogro­dzo­na z 3 stron pło­tem beto­no­wym. Do dział­ki dopro­wa­dzo­ne jest przy­łą­cze wodo­cią­go­we.
16900zł
Sprzedam pawilon handlowy
Sprze­dam rogo­wy pawi­lon han­dlo­wy z pły­ty obor­nic­kiej na rynecz­ku Bugaj w Pabia­ni­ca­ch przy ul.Nawrockiego 17. Pawi­lon kom­plet­nie wypo­sa­żo­ny z prze­zna­cze­niem na han­del odzie­żą. Dodat
400
Wynajmę lokal użytkowy 40m2
Wynaj­mę lokal użyt­ko­wy 40m2. Z jed­nej stro­ny w okna­ch role­ty z dru­giej stro­ny kra­ta. Ogrze­wa­nie i alarm. Cena do nego­cja­cji. Dodat­ko­we infor­ma­cje pod nume­rem tele­fo­nu 535 541 7
82800
Sprzedam M 1 36m w bloku w cen...
Sprze­dam M-1, 36m2 spół­dziel­cze wła­sno­ścio­we w samym cen­trum mia­sta-skrzy­żo­wa­nie ulic Św. Jana -Par­ty­zanc­ka, lub zamie­nię na 3 poko­jo­we w blo­ka­ch z dopła­tą. Miesz­ka­nie ide­al­
1000+opłaty
Do wynajęcia m4 na Bugaju prz...
Wynaj­mę miesz­ka­nie M4 (60m) na pierw­szym pię­trze na osie­dlu Bugaj. Miesz­ka­nie skła­da się z trzech pokoi, kuch­ni, łazien­ki, WC oraz duże­go przed­po­ko­ju. Miesz­ka­nie jest czę­ścio­wo um
650
Wynajmę lokal użytkowy 30&nb...
Wynaj­mę lokal użyt­ko­wy o powierzch­ni 30 m 2. Lokal z prze­zna­cze­niem na biu­ro, sklep itp. Wszyst­kie media. W loka­lu znaj­du­je się łazien­ka i zaple­cze. Pod­ło­ga wyło­żo­na płyt­ka­mi pod­ł
400
Wynajmę lokal użytkowy 40m2
Wynaj­mę lokal użyt­ko­wy 40m2. Z jed­nej stro­ny w okna­ch role­ty z dru­giej stro­ny kra­ta. Ogrze­wa­nie i alarm. Cena do nego­cja­cji. Dodat­ko­we infor­ma­cje pod nume­rem tele­fo­nu 535 541 7
650
Wynajmę lokal użytkowy 30&nb...
Wynaj­mę lokal użyt­ko­wy o powierzch­ni 30 m 2. Lokal z prze­zna­cze­niem na biu­ro, sklep itp. Wszyst­kie media. W loka­lu znaj­du­je się łazien­ka i zaple­cze. Pod­ło­ga wyło­żo­na płyt­ka­mi pod­ł
1000 ZŁ +czynsz+ rachunki
Wynajmę m4 na osiedlu Bugaj
Wynaj­mę miesz­ka­nie M4/ czwar­te pię­tro na osie­dlu Bugaj.Mieszkanie jest po remon­cie i czę­ścio­wo ume­blo­wa­ne. Trzy pokoje,kuchnia,łazienka,wc oraz duży balkon.Blok jest ocieplony,okna pcv-wschód-zachód
-
towarzyskie
Natu­ry­sta z Pabia­nic pozna natu­ryst­ke do 40 lat w celu na sta­le na adres.piotrek7158@vp.pl
16900zł
Sprzedam pawilon handlowy
Sprze­dam rogo­wy pawi­lon han­dlo­wy z pły­ty obor­nic­kiej na rynecz­ku Bugaj w Pabia­ni­ca­ch przy ul.Nawrockiego 17. Pawi­lon kom­plet­nie wypo­sa­żo­ny z prze­zna­cze­niem na han­del odzie­żą. Dodat
0000
Sprzedam mieszkanie os.Bugaj
Sprze­dam miesz­ka­nie 49m  ( 2 poko­je, kuch­nia, łazien­ka i toa­le­ta osob­no, przed­po­kój ) na 3 pię­trze w blo­ku 4 pię­tro­wym na osie­dlu Bugaj w oko­li­cy kran­cow­ki auto­bu­so­wej. Miesz
128000
Sprzedam mieszkanie centrum Pa...
Sprze­dam Miesz­ka­nie cen­trum Pabia­ni­ce 46,71 m2, V pię­tro. Miesz­ka­nie skła­da się dwòch pokoi, kuch­ni, WC razem z łazien­ką i bal­ko­nu.
170000
Sprzedam mieszkanie 60m. ...
Sprze­dam miesz­ka­nie na osie­dlu Bugaj 3 poko­je kuch­nia przed­po­kój łazien­ka odziel­nie wc na przed­po­ko­ju sza­fa oraz 2 paw­la­cze w zabu­do­wie miesz­ka­nie na par­te­rze bal­kon na dł
145000
Sprzedam mieszkanie
Miesz­ka­nie 48,5 m2 na 4 pię­trze, Bugaj sprze­dam.
136 000
Sprzedam mieszkanie
Sprze­dam miesz­ka­nie wła­sno­ścio­we o powierzch­ni ok 36 m2, poło­żo­ne na dru­gim pię­trze w czte­ro­pię­tro­wym blo­ku z cegły z 1995 r. Loka­li­za­cja: Pabia­ni­ce, osie­dle Bugaj. Skł
239,000
sprzedam mieszkanie
Sprze­dam miesz­ka­nie o powierzch­ni 66 m 2 na I pię­trze budyn­ku wie­lo­ro­dzin­ne­go.  Rok budo­wy 2007. Miesz­ka­nie w Pabia­ni­ca­ch  w rejo­nie szpi­ta­la przy par­ku. W roku 2016 zbu­d
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy