Lokale użytkowe Ilość ogłoszeń: 5

1500
Lokal do wynajęcia
Do wyna­ję­cia: lokal na sklep, biu­ro o powierzch­ni 63 m² na par­te­rze w budyn­ku wie­lo­miesz­ka­nio­wym. Wej­ście od uli­cy oraz z klat­ki scho­do­wej. Lokal skła­da się z dwó­ch pomiesz­cz
5000
Sprzedam kiosk handlowy 20&nbs...
Sprze­dam kio­sk wol­no­sto­ją­cy o powierzch­ni 20 m². Obec­nie wyko­rzy­sty­wa­ny jako sklep. Nada­je się rów­nież na usłu­gi oraz jako altan­ka. Kio­sk posia­da insta­la­cje elek­trycz­ną, role
16900zł
Sprzedam pawilon handlowy
Sprze­dam rogo­wy pawi­lon han­dlo­wy z pły­ty obor­nic­kiej na rynecz­ku Bugaj w Pabia­ni­ca­ch przy ul.Nawrockiego 17. Pawi­lon kom­plet­nie wypo­sa­żo­ny z prze­zna­cze­niem na han­del odzie­żą. Dodat
400
Wynajmę lokal użytkowy 40m2
Wynaj­mę lokal użyt­ko­wy 40m2. Z jed­nej stro­ny w okna­ch role­ty z dru­giej stro­ny kra­ta. Ogrze­wa­nie i alarm. Cena do nego­cja­cji. Dodat­ko­we infor­ma­cje pod nume­rem tele­fo­nu 535 541 7
do negocjacji
Salon Fryzjerski do wynajęcia
Do wyna­ję­cia w peł­ni wypo­sa­żo­ny salon fry­zjer­ski w cen­trum Pabia­nic w dobrze funk­cjo­nu­ją­cym SPA. Dodat­ko­we infor­ma­cje: Kata­rzy­na Zie­liń­ska // 506377745
400
Wynajmę lokal użytkowy 40m2
Wynaj­mę lokal użyt­ko­wy 40m2. Z jed­nej stro­ny w okna­ch role­ty z dru­giej stro­ny kra­ta. Ogrze­wa­nie i alarm. Cena do nego­cja­cji. Dodat­ko­we infor­ma­cje pod nume­rem tele­fo­nu 535 541 7
16900zł
Sprzedam pawilon handlowy
Sprze­dam rogo­wy pawi­lon han­dlo­wy z pły­ty obor­nic­kiej na rynecz­ku Bugaj w Pabia­ni­ca­ch przy ul.Nawrockiego 17. Pawi­lon kom­plet­nie wypo­sa­żo­ny z prze­zna­cze­niem na han­del odzie­żą. Dodat
5000
Sprzedam kiosk handlowy 20&nbs...
Sprze­dam kio­sk wol­no­sto­ją­cy o powierzch­ni 20 m². Obec­nie wyko­rzy­sty­wa­ny jako sklep. Nada­je się rów­nież na usłu­gi oraz jako altan­ka. Kio­sk posia­da insta­la­cje elek­trycz­ną, role
do negocjacji
Salon Fryzjerski do wynajęcia
Do wyna­ję­cia w peł­ni wypo­sa­żo­ny salon fry­zjer­ski w cen­trum Pabia­nic w dobrze funk­cjo­nu­ją­cym SPA. Dodat­ko­we infor­ma­cje: Kata­rzy­na Zie­liń­ska // 506377745
1500
Lokal do wynajęcia
Do wyna­ję­cia: lokal na sklep, biu­ro o powierzch­ni 63 m² na par­te­rze w budyn­ku wie­lo­miesz­ka­nio­wym. Wej­ście od uli­cy oraz z klat­ki scho­do­wej. Lokal skła­da się z dwó­ch pomiesz­cz
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy