Lokale użytkowe Ilość ogłoszeń: 3

800zł na miesiac
Lokal do wynajecia/sprzedazy
Za lokal prze­wi­dzia­na jest kau­cja za dwa mie­sią­ce z góry. Lokal 90m²,obecnie pro­wa­dzo­na jest pijal­nia piwa. W loka­lu znaj­du­ją się pomiesz­cze­nia : – Toa­le­ta dla per­so­ne­l
1500
Lokal do wynajęcia
Wynaj­mę lokal ok 25 m2 w nowo wybu­do­wa­nym obiek­cie usłu­go­wym. Pomiesz­cze­nie ma osob­ne wej­ście bez­po­śred­nio z dro­gi jest dobrze doświe­tlo­ne dzię­ki cze­mu ide­al­nie nada­je się na biu
500
Pomieszczenie biurowe
Lokal biu­ro­wy poło­żo­ny na I pię­trze budyn­ku biu­ro­we­go w kom­plek­sie biu­ro­wo – maga­zy­no­wo – pro­duk­cyj­nym. Lokal wypo­sa­żo­ny we wszyst­kie media, z dostę­pem do węzła sani­tar
500
Pomieszczenie biurowe
Lokal biu­ro­wy poło­żo­ny na I pię­trze budyn­ku biu­ro­we­go w kom­plek­sie biu­ro­wo – maga­zy­no­wo – pro­duk­cyj­nym. Lokal wypo­sa­żo­ny we wszyst­kie media, z dostę­pem do węzła sani­tar
800zł na miesiac
Lokal do wynajecia/sprzedazy
Za lokal prze­wi­dzia­na jest kau­cja za dwa mie­sią­ce z góry. Lokal 90m²,obecnie pro­wa­dzo­na jest pijal­nia piwa. W loka­lu znaj­du­ją się pomiesz­cze­nia : – Toa­le­ta dla per­so­ne­l
1500
Lokal do wynajęcia
Wynaj­mę lokal ok 25 m2 w nowo wybu­do­wa­nym obiek­cie usłu­go­wym. Pomiesz­cze­nie ma osob­ne wej­ście bez­po­śred­nio z dro­gi jest dobrze doświe­tlo­ne dzię­ki cze­mu ide­al­nie nada­je się na biu
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy