Lokale użytkowe Ilość ogłoszeń: 4

1500
Lokal do wynajęcia
Do wyna­ję­cia: lokal 64m2 na par­te­rze, w jed­nym z  nowo wybu­do­wa­ny­ch blo­ków, wej­ście od uli­cy, wszyst­kie media tj. prąd gaz woda. Lokal skła­da się z: trzech pomiesz­czeń w tym dwa nie­za­l
1000 PLN
Biuro do wynajęcia ul. Zamkow...
Biu­ro do wyna­ję­cia w cen­trum Pabia­nic, przy ul. Zam­ko­wej. Do dys­po­zy­cji najem­cy ponad­to sekre­ta­riat, zaple­cze socjal­ne i toa­le­ta (łącz­nie ok. 45 m kw.). Gabi­net świe­żo po remon­cie,
1300 zł +vat
Lokal do wynajęcia/sprzedaży
Za lokal prze­wi­dzia­na jest kau­cja za dwa mie­sią­ce z góry. Lokal 90m²,obecnie pro­wa­dzo­na jest pijal­nia piwa. W loka­lu znaj­du­ją się pomiesz­cze­nia : – Toa­le­ta dla per­so­ne­l
2900 PLN do negocjacji
Sprzedam kiosk
Kio­sk han­dlo­wy nada­ją­cy się rów­nież na dział­kę, budo­wę, par­king- sprzedam.Stan tech­nicz­ny dobry,docieplony w 2014r powierzch­nia 18m.Tel. 505904468
2900 PLN do negocjacji
Sprzedam kiosk
Kio­sk han­dlo­wy nada­ją­cy się rów­nież na dział­kę, budo­wę, par­king- sprzedam.Stan tech­nicz­ny dobry,docieplony w 2014r powierzch­nia 18m.Tel. 505904468
1300 zł +vat
Lokal do wynajęcia/sprzedaży
Za lokal prze­wi­dzia­na jest kau­cja za dwa mie­sią­ce z góry. Lokal 90m²,obecnie pro­wa­dzo­na jest pijal­nia piwa. W loka­lu znaj­du­ją się pomiesz­cze­nia : – Toa­le­ta dla per­so­ne­l
1500
Lokal do wynajęcia
Do wyna­ję­cia: lokal 64m2 na par­te­rze, w jed­nym z  nowo wybu­do­wa­ny­ch blo­ków, wej­ście od uli­cy, wszyst­kie media tj. prąd gaz woda. Lokal skła­da się z: trzech pomiesz­czeń w tym dwa nie­za­l
1000 PLN
Biuro do wynajęcia ul. Zamkow...
Biu­ro do wyna­ję­cia w cen­trum Pabia­nic, przy ul. Zam­ko­wej. Do dys­po­zy­cji najem­cy ponad­to sekre­ta­riat, zaple­cze socjal­ne i toa­le­ta (łącz­nie ok. 45 m kw.). Gabi­net świe­żo po remon­cie,
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy