Praca Ilość ogłoszeń: 62

do uzgodnienia
Operator Automatów Tokarski
Fir­ma For­te­ch poszu­ku­je pra­cow­ni­ka na sta­no­wi­sko ope­ra­to­ra auto­ma­tu tokar­skie­go. Nie wyma­ga­ne jest doświad­cze­nie, pra­cow­nik zosta­nie przy­uczo­ny do zawo­du. Mile widzia­ny ka
---
Konstruktor strojów kąpielow...
Firma odzieżowa poszukuje konstruktora kostiumów kąpielowych. Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 502 305 791.
do uzgodnienia
Kierowca kat. C+E naczepa wywr...
Poszu­ku­ję kie­row­cę z kat. C+E na cią­gnik sio­dło­wy z nacze­pą wywrot­ką. Jaz­da po kra­ju. Codzien­ne powro­ty. Umo­wa zle­ce­nia. Ksa­we­rów Tel. 602 766 620
4000-6000 zł
Opiekun/ka chodzącej seniorki...
Aktu­al­nie poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko: Opiekun/ka Osób Star­szy­ch Ofe­ru­je­my: legal­ne zatrud­nie­nie atrak­cyj­ne wyna­gro­dze­nie nie­od­płat­ne zakwa­te­ro­wa­nie i wyż
000
Roznoszenie gazet reklamowych
Przyj­mę oso­by do roz­no­sze­nia gazet rekla­mo­wy­ch na tere­nie Pabianic.Praca w godz 8 30 a 13.Wynagrodzenie płat­ne codzien­nie (za ilo­ść roz­nie­sio­ny­ch gazet). Kon­takt tyl­ko tele­fo­nicz­ny.
do ustalenia
asystentka stomatolgiczna
Poszu­ku­je­my do pra­cy asy­stent­kę sto­ma­to­lo­gicz­ną do pra­cy na 1/2 eta­tu. Wyma­ga­ne posia­da­nie wykształ­ce­nia kie­run­ko­we­go dys­po­zy­cyj­no­ść, szyb­ko­ść i chęć ucze­nia s
do uzgodnienia
pracownicę do hurtowni tkanin
zatrud­nię pra­cow­ni­cę do hur­tow­ni tka­nin w Woli Zara­dzyń­skiej (do lat 35) kon­takt pod nume­rem 510 158 909 w godzi­na­ch 9–16
douzgodnienia
Franczyzobiorca – właścici...
Otwó­rz wła­sną szko­łę Helen Doron w Pabia­ni­ca­ch i / lub oko­li­cy! Zapra­sza­my do współ­pra­cy, może jest wśród Was bądź Waszy­ch zna­jo­my­ch ktoś, kto chciał­by dołą­czyć do mię­dzy­na
3500
Stolarza meblowego zatrudnię.
Pil­nie zatrud­nię sto­la­rza meblo­we­go.
10z
Kierowca z własnym autem
PILNIE poszu­ku­je­my KIEROWCY z wła­snym autem do piz­ze­rii-naj­le­piej stu­den­ta. Pra­ca dodat­ko­wa. Zain­te­re­so­wa­ny???  Skon­tak­tuj się z nami : 534 348 331 lub 534 348 069.
6000
Praca w opiece nad pogodnym ma...
Aktu­al­nie poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko: Opiekun/ka Osób Star­szy­ch   Wybra­nym kan­dy­da­tom ofe­ru­je­my: legal­ne zatrud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę zle­ce­nie atrak­cyj­
w zależności od elementu
Praca chałupnicza od zar...
Fir­ma For­te­ch w Che­chle Pierw­szym zatrud­ni cha­łup­ni­ków do mon­ta­żu mały­ch ele­men­tów. Wszyst­ki­ch chęt­ny­ch pro­si­my o kon­takt pod nr tel 42 2153434. CV bądź dane kon­tak­to­we pro­
6000
Zatrudnimy Opiekunkę seniorki...
Aktu­al­nie poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko: Opiekun/ka Osób Star­szy­ch   Wybra­nym kan­dy­da­tom ofe­ru­je­my: legal­ne zatrud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę zle­ce­nie atrak­cyj­
do uzgodnienia
Zatrudnię sprzedawcę do skle...
Uwa­ga, uwa­ga! Poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ka do skle­pu odzie­żo­we­go na tere­nie Kon­stan­ty­no­wa Łódz­kie­go. Pra­ca od ponie­dział­ku (10–18) do sobo­ty (10–14). Naj­chęt­niej oso­by z Kon­
100-1500
Zatrudnię pracownika
Fir­ma SANDRA zatrud­ni SPRZEDAWCĘ. Pod­sta­wo­we Ocze­ki­wa­nia: –Zna­jo­mo­ść asor­ty­men­tu skle­pu; –Wie­dza elek­tro­tech­nicz­na; –Umie­jęt­no­ść posłu­gi­wa­nia się kasą fi
1
Zatrudnię na dziurkarkę i gu...
Zatrud­nię na dziur­kar­kę i guzi­kar­kę. Może być doryw­czo. Nr kon­tak­to­wy: 502 944 964.
10
Zatrudnie lakiernika-blacharza...
Przyj­mę pra­cow­ni­ka na sta­no­wi­sko lakier­nik – bla­cha­rz. tel 606–357-214
Zatrudnię kobietę z prawem j...
Zatrud­nię kobie­tę z pra­wem jaz­dy do pra­cy w Niem­cze­ch ze zna­jo­mo­ścią pod­staw języ­ka nie­miec­kie­go i księ­go­wo­ści. Pra­ca na sta­łe. Kon­takt tel: 604441463
do uzgodnienia
Zatrudnię ekspedientki
Zatrud­ni­my Eks­pe­dient­ki do skle­pu spo­żyw­czo – prze­my­sło­we­go w Pabia­ni­ca­ch. Na sta­no­wi­ska: kasa, sto­isko mię­sne, pikar­ni­cze, mono­pol. Wyma­ga­na ksią­żecz­ka sane­pi­d
do uzgodnienia
Zatrudnię Dekarz-Cieśla
Tutaj wpi­sz tre­ść ogło­sze­nia Poszu­ku­ję do pra­cy na dach deka­rza, cie­ślę lub pomoc­ni­ka (do przy­ucze­nia) tel:691–860-451
do uzgodnienia
Zatrudnię cukiernika
Zatrud­nię cukier­ni­ka do pra­cy w nowej cukier­ni w Pabia­ni­ca­ch. Pro­szę o CV na e-maila: fresh@olmat.pl
6000
Zarabiaj nawet 1300 euro netto...
Aktu­al­nie poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko: Opiekun/ka Osób Star­szy­ch   Wybra­nym kan­dy­da­tom ofe­ru­je­my: legal­ne zatrud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę zle­ce­nie atrak­cyj­
do ustalenia
Trener piłki nożnej
Poszu­ki­wa­ny tre­ner pił­ki noż­nej do pra­cy z dzieć­mi. tel.502–178-599
99999
Tancerka/hostessa
Poszu­ku­ję dziew­czyn do pra­cy w klu­bie. Obec­nie wol­ne eta­ty: *tan­cer­ka *hostes­sa Bar­dzo dobre zarob­ki. Doświad­cze­nie nie jest wyma­ga­ne. Wię­cej infor­ma­cji pod adre­sem: superpraca2016@wp.p
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy