Praca Ilość ogłoszeń: 58

----
Pielęgniarki
Pabia­nic­kie Cen­trum Medycz­ne Sp. z o.o. zatrud­ni: Pie­lę­gniar­ki – Oddział Wewnętrz­ny Pie­lę­gniar­ki instru­men­ta­riusz­ki Pie­lę­gniar­ki z upraw­nie­nia­mi do poda­wa­nia kon­tra­stu –
----
Sprzątaczka
Pabia­nic­kie Cen­trum Medycz­ne Sp. z o.o.  zatrud­ni oso­bę do Dzia­łu Higie­ny i Utrzy­ma­nia Czy­sto­ści – na sta­no­wi­sko sprzą­tacz­ki. Wia­do­mo­ść pod nume­rem tele­fo­nu: 512 186
4,5/dowóz
Kierowca z własnym autem
PILNIE poszu­ku­je­my KIEROWCY z wła­snym autem do piz­ze­rii w Pabia­ni­ca­ch. Pra­ca sta­ła. Zain­te­re­so­wa­ny???  Skon­tak­tuj się z nami : 534 348 331 lub 534 348 069.
10 zł/godz
Kelnerka/Kasjerka do pizzerii
PILNIE poszu­ku­je­my Kelnerki/Kasjerki do piz­ze­rii w Pabia­ni­ca­ch. Pra­ca sta­ła-week­en­do­wa. Zain­te­re­so­wa­na???  Skon­tak­tuj się z nami : 534 348 331 lub 534 348 069
0,00
Asystent Kierownika
  Fir­ma LPP S.A. jest lide­rem w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia oraz dys­try­bu­cji odzie­ży w Pol­sce. Wła­ści­ciel marek: Rese­rved, Cropp, Sin­say, House oraz Mohi­to. Aktu­al­nie do nasze­go zesp
1111
Szwaczki przyjmę, praca ...
Witam, przyj­mę szwacz­ki pra­ca cało­rocz­na (sukien­ki) wię­cej pod nume­rem +48664611652
6000
Opiekunka na majówkę do seni...
Inter­Ka­dra jest dzia­ła­ją­cą na ryn­ku euro­pej­skim reno­mo­wa­ną Agen­cją Pra­cy Tym­cza­so­wej, Doradz­twa Per­so­nal­ne­go oraz Pośred­nic­twa Pra­cy na tere­nie RP i za gra­ni­cą, wpi­sa
do uzgodnienia
Kelnerka, Boniecki Cafe Pabian...
Boniec­ki Cafe, lodziar­nia, kawiar­nia, cukier­nia zatrud­ni kel­ner­kę, kon­takt tele­fo­nicz­ny 504 324 287, wyma­ga­na ksią­żecz­ka sane­pi­dow­ska.
15
Dobroń i Dłutów: Opiekun w ...
W związ­ku z otwar­ciem czte­rech kolej­ny­ch żłob­ków AKADEMIA MALUSZKA, TOWARZYSTWO INICJATYW EUROPEJSKICH poszu­ku­je osób do pra­cy na sta­no­wi­ska­ch:: OPIEKUN Pra­ca w Łodzi, Andre­spo­lu, Dłu­to­wi
10
Dobroń i Dłutów: Pomoc opie...
W związ­ku z otwar­ciem czte­rech kolej­ny­ch żłob­ków AKADEMIA MALUSZKA, TOWARZYSTWO INICJATYW EUROPEJSKICH poszu­ku­je osób do pra­cy na sta­no­wi­ska­ch: POMOC OPIEKUNA   Pra­ca w Łodzi, Andre­spo­lu,
10
Dobroń i Dłutów: Woźna w ...
W związ­ku z otwar­ciem czte­rech kolej­ny­ch żłob­ków AKADEMIA MALUSZKA, TOWARZYSTWO INICJATYW EUROPEJSKICH poszu­ku­je osób do pra­cy na sta­no­wi­ska­ch: WOŹNA.   Pra­ca w Łodzi, Andre­spo­lu, D
6000
Zatrudnimy Opiekuna/ke seniork...
Aktu­al­nie poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko: Opiekun/ka Osób Star­szy­ch Ofe­ru­je­my: legal­ne zatrud­nie­nie atrak­cyj­ne wyna­gro­dze­nie nie­od­płat­ne zakwa­te­ro­wa­nie i wyż
-
Zatrudnię prasowaczkę
Fir­ma odzie­żo­wa Adal­bert zatrud­ni panią do pra­so­wa­nia. Pra­ca jed­no­zmia­no­wa. Mile widzia­na umie­jęt­no­ść obsłu­gi dziur­kar­ki i guzi­kar­ki. Wię­cej infor­ma­cji pod nume­rem tele­f
1
Zatrudnię na dziurkarkę i gu...
Zatrud­nię na dziur­kar­kę i guzi­kar­kę. Może być doryw­czo. Nr kon­tak­to­wy: 502 944 964.
do uzgodnienia
Zatrudnię ekspedientki
Zatrud­ni­my Eks­pe­dient­ki do skle­pu spo­żyw­czo – prze­my­sło­we­go w Pabia­ni­ca­ch. Na sta­no­wi­ska: kasa, sto­isko mię­sne, pikar­ni­cze, mono­pol. Wyma­ga­na ksią­żecz­ka sane­pi­d
1
Zatrudnię Ekspedientkę
Zatrud­nię pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko sprzedawca/kasjer w skle­pa­ch znaj­du­ją­cy­ch się w Bychle­wie i Dobro­niu. Szcze­gó­ły pod nr tele­fo­nu: 604 225 513
do uzgodnienia
Zatrudnię cukiernika
Zatrud­nię cukier­ni­ka do pra­cy w nowej cukier­ni w Pabia­ni­ca­ch. Pro­szę o CV na e-maila: fresh@olmat.pl
99999
Współpraca z pośrednikami d...
Witam, poszu­ku­ję pośred­ni­ków, dorad­ców klien­ta, osób piszą­cy­ch biz­nes pla­ny, agen­cji rekla­mo­wy­ch, inku­ba­to­ry dla nowy­ch firm któ­re chciał­by dodat­ko­wo zaro­bić pro­wi­zję na
1
Szwalnia przyjmie przeszycia
Szwal­nia z Pabia­nic – woje­wódz­two łódz­kie, przyj­mie prze­szy­cia. Wię­cej infor­ma­cji tele­fo­nicz­nie 601 803 044
1111
Szwaczki przyjmę, praca ...
Witam, przyj­mę szwacz­ki pra­ca cało­rocz­na (sukien­ki) wię­cej pod nume­rem +48664611652
Douzgodnienia
Szwaczka, Krawcowa, Krojczy, T...
ZATRUDNIĘ!!! Szwacz­ki i kraw­co­we. Sta­ła Pra­ca. Tel. 504–164-873
3500
Stolarza meblowego zatrudnię.
Pil­nie zatrud­nię sto­la­rza meblo­we­go.
Stabilne zatrudnienie w ...
Szu­ka­sz sta­bil­nej pra­cy? Zapew­nia­my bez­płat­ny trans­port, pre­mie, dodat­ki: za 4 bry­ga­dy 550 zł, za pole­ce­nie pra­cow­ni­ka 500 zł. Poszu­ku­je­my:  Usta­wia­czy maszyn, pra­cow­ni­
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy