Praca Ilość ogłoszeń: 62

do uzgodnienia
Kelner/Kelnerka na weekendy
Restau­ra­cja Da Gras­so w C.H Port Łódź poszu­ku­je mło­dy­ch, ener­gicz­ny­ch osób do pra­cy na week­en­dy na sta­no­wi­sko: KELNER/ KELNERKA Oso­by zain­te­re­so­wa­ne i posia­da­ją­ce ksią­żec
szukam praccy
Mło­dy, dys­po­zy­cyj­ny, bez nało­gów po szko­le zawo­do­wej ze zna­jo­mo­ścią obsłu­gi kom­pu­te­ra podej­mie jaką kol­wiek pra­cę w sys­te­mie 2 lub 3 zmia­no­wym może być sezo­no­wa, dodat­k
*
Bufetowa/sprzedawca
Sprzedawca/Bufetowa Miej­sce pra­cy: Pabia­ni­ce, Bufet „E®ka” przy Pabia­nic­kim Cen­trum Medycz­nym, ul. Jana Paw­ła II 68 Opis sta­no­wi­ska: Zatrud­ni­my bufe­to­wą do  bufe­tu  w Pabia­
*
Kucharz/Kucharka
Kucharz/Kucharka Miej­sce pra­cy: Pabia­ni­ce, Bufet „E®ka” przy Pabia­nic­kim Cen­trum Medycz­nym, ul. Jana Paw­ła II 68 Opis sta­no­wi­ska: Zatrud­ni­my kucha­rza bądź kuchar­kę do bufe­tu  w
do uzgodnienia
ekspedientka 1/2 etatu
Dom Chle­ba zatrud­ni eks­pe­dient­kę na 1/2/etatu.
Pizzeria Dłutów przyjmie piz...
PILNE!!! 🍕🍕Poszu­ku­je­my Piz­zer­ma­na oso­by rze­tel­nej i odpo­wie­dzial­nej do pra­cy w Dłu­to­wie, może być na przy­ucze­nie! Dwa dni w tyg i co dru­gi week­end. Wszel­kie infor­ma­cje pod nr te
do uzgodnienia
Opiekunka dla rocznego dziecka
Poszu­ku­je­my nia­ni dla rocz­ne­go syn­ka. Zale­ży nam na oso­bie mają­cej doświad­cze­nie w opie­ce nad dziec­kiem, odpo­wie­dzial­nej, opie­kuń­czej, zaan­ga­żo­wa­nej. Naj­chęt­niej pani po 50 r
do uzgodnienia
Praca w Szwajcarii pielęgnia...
Pra­ca w Szwaj­ca­rii pielęgniarki/-arze, położ­ne, leka­rze spe­cja­li­ści Ofe­ru­je­my: Bez­płat­ną pomoc w zna­le­zie­niu legal­ne­go zatrud­nie­nia w Szwaj­ca­rii Wyso­kie zarob­ki zgod­ne ze szw
6500
Do opieki nad mobilną, niedow...
Inter­Ka­dra jest dzia­ła­ją­cą na ryn­ku euro­pej­skim reno­mo­wa­ną Agen­cją Pra­cy Tym­cza­so­wej, Doradz­twa Per­so­nal­ne­go oraz Pośred­nic­twa Pra­cy na tere­nie RP i za gra­ni­cą, wpi­sa
3000-5000
praca Pracownik budowlany
Poszu­ku­je pra­cow­ni­ków ogól­no­bu­dow­la­ny­ch oraz do ocie­pleń z doświad­cze­niem i do przy­ucze­nia , wię­cej info na priv lub pod nr 531191910
Praktyka
Analizy pożyczek, kont bankow...
Poszu­ku­je­my oso­by z wie­dzą z zakre­su eko­no­mi i finan­sów, naj­le­piej po stu­dia­ch eko­no­micz­ny­ch o spe­cjal­no­ścia­ch finan­so­wy­ch lub w trak­cie odby­wa­nia stu­diów do pomo­cy prz
6500
Opiekun/ka seniora o rollatorz...
Aktu­al­nie poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko: Opiekun/ka Osób Star­szy­ch Ofe­ru­je­my: legal­ne zatrud­nie­nie atrak­cyj­ne wyna­gro­dze­nie nie­od­płat­ne zakwa­te­ro­wa­nie i wyż
6000
Zatrudnimy Opiekuna/ke seniork...
Aktu­al­nie poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko: Opiekun/ka Osób Star­szy­ch Ofe­ru­je­my: legal­ne zatrud­nie­nie atrak­cyj­ne wyna­gro­dze­nie nie­od­płat­ne zakwa­te­ro­wa­nie i wyż
3000 - 4000
Zatrudnimy Księgową
Fir­ma z bran­ży nie­ru­cho­mo­ści poszu­ku­je oso­by na sta­no­wi­sko Głów­nej Księ­go­wej. Pra­ca na sta­łe. Wyma­ga­nia: doświad­cze­nie w pro­wa­dze­niu peł­nej księ­go­wo­ści dla sp
-
Zatrudnię prasowaczkę
Fir­ma odzie­żo­wa Adal­bert zatrud­ni panią do pra­so­wa­nia. Pra­ca jed­no­zmia­no­wa. Mile widzia­na umie­jęt­no­ść obsłu­gi dziur­kar­ki i guzi­kar­ki. Wię­cej infor­ma­cji pod nume­rem tele­f
2000
Zatrudnię hydraulika
Zatrud­nię Hydrau­li­ka na peł­ny etat. Pra­ca w Pabia­ni­ca­ch. Tel. 502–294-552
1
Zatrudnię Ekspedientkę
Zatrud­nię pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko sprzedawca/kasjer w skle­pa­ch znaj­du­ją­cy­ch się w Bychle­wie i Dobro­niu. Szcze­gó­ły pod nr tele­fo­nu: 604 225 513
99999
Współpraca z pośrednikami d...
Witam, poszu­ku­ję pośred­ni­ków, dorad­ców klien­ta, osób piszą­cy­ch biz­nes pla­ny, agen­cji rekla­mo­wy­ch, inku­ba­to­ry dla nowy­ch firm któ­re chciał­by dodat­ko­wo zaro­bić pro­wi­zję na
1
Szwalnia przyjmie przeszycia
Szwal­nia z Pabia­nic – woje­wódz­two łódz­kie, przyj­mie prze­szy­cia. Wię­cej infor­ma­cji tele­fo­nicz­nie 601 803 044
1111
Szwaczki przyjmę, praca ...
Witam, przyj­mę szwacz­ki pra­ca cało­rocz­na (sukien­ki) wię­cej pod nume­rem +48664611652
Douzgodnienia
Szwaczka, Krawcowa, Krojczy, T...
ZATRUDNIĘ!!! Szwacz­ki i kraw­co­we. Sta­ła Pra­ca. Tel. 504–164-873
szukam praccy
Mło­dy, dys­po­zy­cyj­ny, bez nało­gów po szko­le zawo­do­wej ze zna­jo­mo­ścią obsłu­gi kom­pu­te­ra podej­mie jaką kol­wiek pra­cę w sys­te­mie 2 lub 3 zmia­no­wym może być sezo­no­wa, dodat­k
Stabilne zatrudnienie w ...
Szu­ka­sz sta­bil­nej pra­cy? Zapew­nia­my bez­płat­ny trans­port, pre­mie, dodat­ki: za 4 bry­ga­dy 550 zł, za pole­ce­nie pra­cow­ni­ka 500 zł. Poszu­ku­je­my:  Usta­wia­czy maszyn, pra­cow­ni­
----
Sprzątaczka
Pabia­nic­kie Cen­trum Medycz­ne Sp. z o.o.  zatrud­ni oso­bę do Dzia­łu Higie­ny i Utrzy­ma­nia Czy­sto­ści – na sta­no­wi­sko sprzą­tacz­ki. Wia­do­mo­ść pod nume­rem tele­fo­nu: 512 186
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy