Praca Ilość ogłoszeń: 42

stawka godzinowa
Ekspedientka
Zatrud­nię Eks­pe­dient­kę do Skle­pu Spo­żyw­cze­go Tosmek w Pabia­ni­ca­ch. Wia­do­mo­ść ul. Wyspiań­skie­go 4 lub mail tosmek@wp.pl
6000
Zarabiaj nawet 1300 euro netto...
Aktu­al­nie poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko: Opiekun/ka Osób Star­szy­ch   Wybra­nym kan­dy­da­tom ofe­ru­je­my: legal­ne zatrud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę zle­ce­nie atrak­cyj­
6000
Praca w opiece nad seniorem Ol...
Aktu­al­nie poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko: Opiekun/ka Osób Star­szy­ch Ofe­ru­je­my: legal­ne zatrud­nie­nie atrak­cyj­ne wyna­gro­dze­nie nie­od­płat­ne zakwa­te­ro­wa­nie i wyż
Warunki płacy do uzgodnienia.
Lekarz internista
Zarząd Pabia­nic­kie­go Cen­trum Medycz­ne­go Sp. z o.o. zatrud­ni do pra­cy w Przy­chod­ni nr 3 w Pabia­ni­ca­ch, ul. Nawroc­kie­go 24, w peł­nym wymia­rze cza­su pra­cy leka­rza spe­cja­li­stę w dzie­d
Warunki płacy do uzgodnienia
Dietetyk
Pabia­nic­kie Cen­trum Medycz­ne Sp. z o.o. zatrud­ni od zaraz spe­cja­li­stę die­te­ty­ka Zada­nia: – ukła­da­nie jadło­spi­sów i diet, – przy­go­to­wy­wa­nie asy­gnat oraz rapor­tów żywie­n
Dołącz do Oriflame!
Odkryj fascy­nu­ją­cy świat Ori­fla­me! Dołą­cz do nas i zostań człon­kiem Klu­bu Ori­fla­me! Kupuj kosme­ty­ki dla sie­bie w cena­ch hur­to­wy­ch, zara­biaj na ich sprze­da­ży, a tak­że podej­mij wyz
douzgodnienia
Szukam pracy. Tel. 601 353&nbs...
Kobie­ta lat 60- szu­kam pra­cy (umo­wa o pra­cę, zle­ce­nie, doryw­cza), jestem oso­bą w peł­ni dys­po­zy­cyj­ną. Tel. 601 353 253.
6000
Zatrudnimy Opiekunkę seniorki...
Aktu­al­nie poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko: Opiekun/ka Osób Star­szy­ch   Wybra­nym kan­dy­da­tom ofe­ru­je­my: legal­ne zatrud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę zle­ce­nie atrak­cyj­
0.00
Roznoszenie gazet reklamowych
Przyj­mę oso­by do roz­no­sze­nia gazet rekla­mo­wy­ch na tere­nie Pabianic.Praca w godz 8 30 a 13,Wynagrodzenie płat­ne codzien­nie (za ilo­ść roz­nie­sio­ny­ch gazet). Kon­takt tyl­ko tele­fo­nicz­ny.
3000
Mechanik samochodowy
WARSZTAT samo­cho­do­wy zatrud­ni samo­dziel­ne­go mecha­ni­ka na peł­ny etat. Atrak­cyj­ne wyna­gro­dze­nie i godzi­ny pra­cy. Tel.691917299
6000
Praca dla Opiekunek seniorów ...
Aktu­al­nie poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko: Opiekun/ka Osób Star­szy­ch Wybra­nym kan­dy­da­tom ofe­ru­je­my: legal­ne zatrud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę zle­ce­nie atrak­cyj­ne mie
6000
Zatrudnimy Opiekunkę seniorki...
Aktu­al­nie poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko: Opiekun/ka Osób Star­szy­ch   Wybra­nym kan­dy­da­tom ofe­ru­je­my: legal­ne zatrud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę zle­ce­nie atrak­cyj­
do uzgodnienia
Zatrudnię sprzedawcę do skle...
Uwa­ga, uwa­ga! Poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ka do skle­pu odzie­żo­we­go na tere­nie Kon­stan­ty­no­wa Łódz­kie­go. Pra­ca od ponie­dział­ku (10–18) do sobo­ty (10–14). Naj­chęt­niej oso­by z Kon­
100-1500
Zatrudnię pracownika
Fir­ma SANDRA zatrud­ni SPRZEDAWCĘ. Pod­sta­wo­we Ocze­ki­wa­nia: –Zna­jo­mo­ść asor­ty­men­tu skle­pu; –Wie­dza elek­tro­tech­nicz­na; –Umie­jęt­no­ść posłu­gi­wa­nia się kasą fi
10
Zatrudnie lakiernika-blacharza...
Przyj­mę pra­cow­ni­ka na sta­no­wi­sko lakier­nik – bla­cha­rz. tel 606–357-214
Zatrudnię kobietę z prawem j...
Zatrud­nię kobie­tę z pra­wem jaz­dy do pra­cy w Niem­cze­ch ze zna­jo­mo­ścią pod­staw języ­ka nie­miec­kie­go i księ­go­wo­ści. Pra­ca na sta­łe. Kon­takt tel: 604441463
do uzgodnienia
Zatrudnię Dekarz-Cieśla
Tutaj wpi­sz tre­ść ogło­sze­nia Poszu­ku­ję do pra­cy na dach deka­rza, cie­ślę lub pomoc­ni­ka (do przy­ucze­nia) tel:691–860-451
6000
Zarabiaj nawet 1300 euro netto...
Aktu­al­nie poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko: Opiekun/ka Osób Star­szy­ch   Wybra­nym kan­dy­da­tom ofe­ru­je­my: legal­ne zatrud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę zle­ce­nie atrak­cyj­
do ustalenia
Trener piłki nożnej
Poszu­ki­wa­ny tre­ner pił­ki noż­nej do pra­cy z dzieć­mi. tel.502–178-599
99999
Tancerka/hostessa
Poszu­ku­ję dziew­czyn do pra­cy w klu­bie. Obec­nie wol­ne eta­ty: *tan­cer­ka *hostes­sa Bar­dzo dobre zarob­ki. Doświad­cze­nie nie jest wyma­ga­ne. Wię­cej infor­ma­cji pod adre­sem: superpraca2016@wp.p
Do uzgodnienia
Szwaczka, Krawcowa, Krojczy, T...
ZATRUDNIĘ!!! Szwacz­ki, kraw­co­we, kroj­cze­go i tech­no­lo­ga odzie­ży. Sta­ła Pra­ca. Tel. 504–164-873
douzgodnienia
Szukam pracy. Tel. 601 353&nbs...
Kobie­ta lat 60- szu­kam pra­cy (umo­wa o pra­cę, zle­ce­nie, doryw­cza), jestem oso­bą w peł­ni dys­po­zy­cyj­ną. Tel. 601 353 253.
Szukam pracy
Szu­kam pra­cy na jed­na zmia­ne lub pra­ce w for­mie dodatkowej/dorywczej
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy