Dam pracę Ilość ogłoszeń: 45

Recepcjonista Hotel Piemont
HOTEL *** PIEMONT Obec­nie poszu­ku­je­my oso­by na sta­no­wi­sko: RECEPCJONISTA / RECEPCJONISTKA Stu­den­ta dzien­ne­go zatrud­ni­my w cha­rak­te­rze pomo­cy i obsłu­gi recep­cji. Pra­ca na stu­denc­ką um
14 brutto
Pracwownik hali: warzywa/owoce
Pra­ca od zaraz!!! Poszu­ku­ję pra­cow­ni­ka do mar­ke­tu Pio­tr i Paweł w Pabia­ni­ca­ch na dział hala: warzywa/owoce. Staw­ka godzi­no­wa: 14 zł brut­to- wyna­gro­dze­nie wypła­ca­ne w sys­te­mie
do zugodnienia
Pracownik Montażu
Fir­ma For­te­ch w Che­chle Pierw­szym zatrud­ni oso­by na sta­no­wi­sko pra­cow­ni­ka mon­ta­żu na pro­duk­cji. Wyma­ga­nia: – wykształ­ce­nie mini­mum pod­sta­wo­we, – mile widzia­ne zdol­no­śc
6000
Opiekunka do seniora Bena z ni...
Inter­Ka­dra jest dzia­ła­ją­cą na ryn­ku euro­pej­skim reno­mo­wa­ną Agen­cją Pra­cy Tym­cza­so­wej, Doradz­twa Per­so­nal­ne­go oraz Pośred­nic­twa Pra­cy na tere­nie RP i za gra­ni­cą, wpi­sa
do uzgodnienia
Pracownik biurowy Działu Hand...
Fir­ma For­te­ch w Che­chle Piew­szym zatrud­ni na etat pra­cow­ni­ka biu­ro­we­go do Dzia­łu Han­dlo­we­go. Wyma­ga­na zna­jo­mo­ść języ­ka angiel­skie­go oraz zasad księ­go­wo­ści w zakre­sie: f
Praca w barze i lodziarni
Zatrud­nię do pra­cy sezo­no­wej w ogród­ku piwny/barze i lodziar­ni (od maja do wrze­śnia). Wyma­ga­na dys­po­zy­cyj­no­ść i aktu­al­na ksią­żecz­ka SANE­PI­Dow­ska. Kon­takt 797–120-111
Praca szuka człowieka
Jesteś mamą , a może szu­ka­sz dodat­ko­wy­ch zarob­ków ?MAMY PRACE DLA CIEBIE. Szu­ka­my ambit­ny­ch osób do wspol­pra­cy z bran­żą kosme­tycz­na. Napi­sz do nas a się nie zawie­dzie­sz. 🙂
6000
Opiekunka do seniora z cukrzyc...
Inter­Ka­dra jest dzia­ła­ją­cą na ryn­ku euro­pej­skim reno­mo­wa­ną Agen­cją Pra­cy Tym­cza­so­wej, Doradz­twa Per­so­nal­ne­go oraz Pośred­nic­twa Pra­cy na tere­nie RP i za gra­ni­cą, wpi­sa
99999
Współpraca z pośrednikami d...
Witam, poszu­ku­ję pośred­ni­ków, dorad­ców klien­ta, osób piszą­cy­ch biz­nes pla­ny, agen­cji rekla­mo­wy­ch, inku­ba­to­ry dla nowy­ch firm któ­re chciał­by dodat­ko­wo zaro­bić pro­wi­zję na
Pizzeria Dłutów przyjmie kie...
PILNE!! 🚘💲 Poszu­ku­je­my oso­by rze­tel­nej i odpo­wie­dzial­nej do pra­cy na week­en­dy do roz­wo­rze­nia Piz­zy! Wszel­kie infor­ma­cje pod nr tel ☎605324903. Pro­si­my o udo­stęp­nia­nie.
do uzgodnienia
Dam Pracę – Prace Porządko...
Szu­kam oso­by do prac porząd­ko­wy­ch i utrzy­ma­nia  tere­nów zie­lo­ny­ch na tere­nie osie­dla miesz­ka­nio­we­go „Doli­na Pabian­ki”. Bychlew 90. 530 825 785
do uzgodnienia
Pracownik na dział Spiralizac...
Fir­ma For­te­ch w Che­chle Pierw­szym poszu­ku­je pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­ska ope­ra­to­rów w Dzia­le Spi­ra­li­za­cji. Mile widzia­ne doświad­cze­nie bądź wykształ­ce­nie tech­nicz­ne. Pra­
6000
Zatrudnimy Opiekuna/ke seniork...
Aktu­al­nie poszu­ku­je­my pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko: Opiekun/ka Osób Star­szy­ch Ofe­ru­je­my: legal­ne zatrud­nie­nie atrak­cyj­ne wyna­gro­dze­nie nie­od­płat­ne zakwa­te­ro­wa­nie i wyż
-
Zatrudnię prasowaczkę
Fir­ma odzie­żo­wa Adal­bert zatrud­ni panią do pra­so­wa­nia. Pra­ca jed­no­zmia­no­wa. Mile widzia­na umie­jęt­no­ść obsłu­gi dziur­kar­ki i guzi­kar­ki. Wię­cej infor­ma­cji pod nume­rem tele­f
1
Zatrudnię na dziurkarkę i gu...
Zatrud­nię na dziur­kar­kę i guzi­kar­kę. Może być doryw­czo. Nr kon­tak­to­wy: 502 944 964.
do uzgodnienia
Zatrudnię ekspedientki
Zatrud­ni­my Eks­pe­dient­ki do skle­pu spo­żyw­czo – prze­my­sło­we­go w Pabia­ni­ca­ch. Na sta­no­wi­ska: kasa, sto­isko mię­sne, pikar­ni­cze, mono­pol. Wyma­ga­na ksią­żecz­ka sane­pi­d
1
Zatrudnię Ekspedientkę
Zatrud­nię pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko sprzedawca/kasjer w skle­pa­ch znaj­du­ją­cy­ch się w Bychle­wie i Dobro­niu. Szcze­gó­ły pod nr tele­fo­nu: 604 225 513
do uzgodnienia
Zatrudnię cukiernika
Zatrud­nię cukier­ni­ka do pra­cy w nowej cukier­ni w Pabia­ni­ca­ch. Pro­szę o CV na e-maila: fresh@olmat.pl
99999
Współpraca z pośrednikami d...
Witam, poszu­ku­ję pośred­ni­ków, dorad­ców klien­ta, osób piszą­cy­ch biz­nes pla­ny, agen­cji rekla­mo­wy­ch, inku­ba­to­ry dla nowy­ch firm któ­re chciał­by dodat­ko­wo zaro­bić pro­wi­zję na
Douzgodnienia
Szwaczka, Krawcowa, Krojczy, T...
ZATRUDNIĘ!!! Szwacz­ki i kraw­co­we. Sta­ła Pra­ca. Tel. 504–164-873
3500
Stolarza meblowego zatrudnię.
Pil­nie zatrud­nię sto­la­rza meblo­we­go.
1
Staż płatny – Specjalista ...
Fir­ma Laid-Back poszu­ku­je osób zain­te­re­so­wa­ny­ch sta­żem finan­so­wa­nym przez PUP z moż­li­wo­ścią póź­niej­sze­go zatrud­nie­nia na sta­no­wi­sku Spe­cja­li­sta ds. Sprze­da­ży. Wyma
do ustalenia
Skrzypek – dłuższa współ...
Poszu­ki­wa­ny SKRZYPEK do gra­nia w kame­ral­nym gro­nie doświad­czo­ny muzyk lub uczeń szko­ły muzycz­nej roz­li­cze­nia gotów­ko­we po każ­dym wystę­pie wię­cej infor­ma­cji pod nr tel: 503 463 
000
Roznoszenie gazet reklamowych
Przyj­mę oso­by do roz­no­sze­nia gazet rekla­mo­wy­ch na tere­nie Pabianic.Praca w godz 8 30 a 13.Wynagrodzenie płat­ne codzien­nie (za ilo­ść roz­nie­sio­ny­ch gazet). Kon­takt tyl­ko tele­fo­nicz­ny.
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy