Staże i praktyki Ilość ogłoszeń: 1

Praktyka
Analizy pożyczek, kont bankow...
Poszu­ku­je­my oso­by z wie­dzą z zakre­su eko­no­mi i finan­sów, naj­le­piej po stu­dia­ch eko­no­micz­ny­ch o spe­cjal­no­ścia­ch finan­so­wy­ch lub w trak­cie odby­wa­nia stu­diów do pomo­cy prz
Praktyka
Analizy pożyczek, kont bankow...
Poszu­ku­je­my oso­by z wie­dzą z zakre­su eko­no­mi i finan­sów, naj­le­piej po stu­dia­ch eko­no­micz­ny­ch o spe­cjal­no­ścia­ch finan­so­wy­ch lub w trak­cie odby­wa­nia stu­diów do pomo­cy prz
© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy