Fotografia na prawie każdą okoliczność Wesela i przyjęcia

Dodane
Kwi 11, 2017
Odwiedzin
336
OPIS:

Jeste­śmy małą, ale świet­nie zor­ga­ni­zo­wa­ną fir­mą dzia­ła­ją­cą od ponad 4 lat. Zaj­mu­je­my się nie tyl­ko foto­gra­fią ślub­ną. Uwiecz­ni­my dla Was wszyst­kie waż­ne chwi­le, o któ­ry­ch tyl­ko pomy­śli­cie! Mamy duże doświad­cze­nie, popar­te licz­ny­mi refe­ren­cja­mi, zdję­cia­mi zado­wo­lo­ny­ch par.. i nie tyl­ko. Nie bra­ku­je nam ener­gii i zapa­łu do dzia­ła­nia. Foto­gra­fia jest nie tyl­ko naszą pra­cą, ale też czymś, co szcze­rze lubi­my.

Cza­sem boicie się, że foto­graf nie tra­fi w Wasz gust? Że mimo popraw­no­ści zdję­cia, to nie do koń­ca to? Dla­te­go zawsze Was słu­cha­my, jeste­śmy otwar­ci na Wasze pomy­sły, proś­by, uwa­gi. Macie swo­je jed­no wypa­trzo­ne zdję­cie księż­nej Kate i księ­cia Wil­lia­ma? Nie ma spra­wy, podob­ne zro­bi­my spe­cjal­nie dla Was. A gdy zabrak­nie Wam pomy­słów, chęt­nie zapro­po­nu­je­my swo­je.

Wie­my, że nie każ­dy ocze­ku­je tego same­go. Wie­my, jak waż­ny jest sze­ro­ki wachla­rz pakie­tów i dosto­so­wa­nie ofer­ty do Waszy­ch potrzeb. Ufa­my, że każ­dy z Was znaj­dzie wśród nich ten naj­lep­szy – odpo­wied­ni i speł­nia­ją­cy wszyst­kie wyma­ga­nia, a tak­że limi­ty port­fe­la. Jeśli jed­nak cze­goś będzie bra­ko­wać i tam, nie przej­muj się – dosto­su­je­my wybra­ną przez Was opcję spe­cjal­nie do potrzeb lub uszy­je­my nowy pakiet na Waszą mia­rę.

Peł­na ofer­ta, wraz z cena­mi dostęp­na jest na WatchItStudio.pl
Na wszel­kie pyta­nia z chę­cią odpo­wie­my, a uchwy­cić nas moż­na za pomo­cą wszech­obec­ne­go e-maila – watchitstudio@gmail.com oraz wszech­obec­niej­szej komór­ki – 534 830 412
Pozdra­wia­my!
Wat­ch It Stu­dio

FEATURES

ZOSTAW WIADOMOŚĆ DLA AUTORA

Czy jesteś człowiekiem: Oblicz X     5 + 3 = X

REKLAMA

OSTATNIE OGŁOSZENIA

ZNAJDŹ NAS RÓWNIEŻ NA

© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy