Kucharz do Bufetu ERKA Dam pracę

do uzgodnienia
  Dodane
  Sty 4, 2017
  Odwiedzin
  325
  OPIS:

  Pabia­nic­kie Cen­trum Medycz­ne Sp. z o.o. zatrud­ni kucha­rza do Bufe­tu ERKA

  Jesteś otwar­tą oso­bą, któ­ra dobrze się czu­je­sz w w pra­cy na kuch­ni? To pra­ca dla Cie­bie

  Wyma­ga­ne kwa­li­fi­ka­cje i umie­jęt­no­ści:

  • wykształ­ce­nie śred­nie o pro­fi­lu gastro­no­micz­nym – zawód kucha­rz,
  • zna­jo­mo­ść obsłu­gi urzą­dzeń gastro­no­micz­ny­ch,
  • zna­jo­mo­ść zasad GHP, GMPHACCP
  • mini­mum 3-let­nie doświad­cze­nie na podob­nym sta­no­wi­sku,
  • umie­jęt­no­ść pra­cy w zespo­le,
  • mile widzia­ne zain­te­re­so­wa­nia: gastro­no­mia, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem kuch­ni pol­skiej.

  Ponad­to mile widzia­ne:

  • pozy­tyw­ne nasta­wie­nie oraz moty­wa­cja do pra­cy,
  • wyso­ka kul­tu­ra oso­bi­sta,
  • umie­jęt­no­ść samo­dziel­nej orga­ni­za­cji pra­cy,
  • aktu­al­ne bada­nia do celów sani­tar­no – epi­de­mio­lo­gicz­ny­ch

  Ofe­ru­je­my:

  Sta­bil­no­ść zatrud­nie­nia w opar­ciu o umo­wę o pra­cę.

  Oso­ba do kon­tak­tu: kie­row­nik Dzia­łu Żywie­nia Agniesz­ka Paliń­ska 502 043 230.

  Doku­men­ty – CV i listy moty­wa­cyj­ne moż­na skła­dać w Kan­ce­la­rii Spół­ki lub kie­ro­wać na adres e-mail: pcmnzoz@pcmnzoz.pl
  W ofer­ta­ch pisem­ny­ch pro­si­my o dopi­sa­nie klau­zu­li:

  Niniej­szym wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich dany­ch oso­bo­wy­ch zawar­ty­ch w moim CV oraz w inny­ch prze­ka­za­ny­ch prze­ze mnie doku­men­ta­ch, przez Pabia­nic­kie Cen­trum Medycz­ne Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Pabia­ni­ca­ch w cela­ch zwią­za­ny­ch z pro­ce­sem rekru­ta­cji, zarów­no obec­nym, jak i orga­ni­zo­wa­ny­mi w przy­szło­ści, zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie dany­ch oso­bo­wy­ch (tek­st jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)”

  Admi­ni­stra­to­rem poda­ny­ch dobro­wol­nie dany­ch oso­bo­wy­ch jest Pabia­nic­kie Cen­trum Medycz­ne Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Pabia­ni­ca­ch przy ul. Jana Paw­ła II 68, 95–200 Pabia­ni­ce. Infor­mu­je­my, że kan­dy­da­to­wi przy­słu­gu­je peł­ne i nie­zby­wal­ne pra­wo dostę­pu do swo­ich dany­ch oso­bo­wy­ch włą­cza­jąc w to pra­wo do ich usu­nię­cia lub popra­wia­nia.

  FEATURES

  Adres: Pabianice, ul. Jana Pawła II 68

  ZOSTAW WIADOMOŚĆ DLA AUTORA

  Czy jesteś człowiekiem: Oblicz X     5 + 3 = X

  REKLAMA

  OSTATNIE OGŁOSZENIA

  ZNAJDŹ NAS RÓWNIEŻ NA

  © 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy