image
image

Wyróżnione ogłoszenia

Jak wyróżnić swoje ogłoszenie? Szczegóły w REGULAMINIE

KATEGORIE OGŁOSZEŃ

Co nowego w Pabianicach ?

Ogłoś się za darmo

Pabianice * Ogłoszenia * Pabianice * Ogłoszenia * Pabianice * Ogłoszenia * Pabianice * Ogłoszenia *
150
Stelaże do łóżka 2 sz...
Witam. Ofe­ru­je 2 ste­la­że do łóż­ka o wymia­ra­ch 2,20 m x 0,90 m. Posia­da­ją manu­al­ną funk­cje pod­no­sze­nia nóg i gło­wy. Wszyst­ko spraw­ne i kom­plet­ne. Stan bar­dzo dobry. Odbiór oso­bi­sty po uzgod­nie­niu tele­fo­nicz­nym. Moż­li­wo­ść sprze
do uzgodnienia
Praca w Szwajcarii piel...
Pra­ca w Szwaj­ca­rii pielęgniarki/-arze, położ­ne, leka­rze spe­cja­li­ści Ofe­ru­je­my: Bez­płat­ną pomoc w zna­le­zie­niu legal­ne­go zatrud­nie­nia w Szwaj­ca­rii Wyso­kie zarob­ki zgod­ne ze szwaj­car­skim sys­te­mem płac, w tym trzy­na­sta pen­sja oraz do
6500
Do opieki nad mobilną, n...
Inter­Ka­dra jest dzia­ła­ją­cą na ryn­ku euro­pej­skim reno­mo­wa­ną Agen­cją Pra­cy Tym­cza­so­wej, Doradz­twa Per­so­nal­ne­go oraz Pośred­nic­twa Pra­cy na tere­nie RP i za gra­ni­cą, wpi­sa­ną na pod­sta­wie Cer­ty­fi­ka­tu Mini­stra Gospo­dar­
330 zł
Łóżeczko noworodkowe
(Tel. 601–353- 253 ) Łóżecz­ko nowo­rod­ko­we – takie jak dla nowo­rod­ków w szpi­ta­lu. zapew­nia higie­nę, mobil­no­ść, bez­pie­czeń­stwo, łatwo­ść w opie­ce nad maleń­stwem. Łózecz­ko w bar­dzo dobrym sta­nie  ; atrak­cyj­na cena wyni­ka z 1 man
80 zł
Sprzedam matę edukacyjn...
Sprze­dam mate  edu­ka­cyj­ną f-my Fisher Pri­ce w bar­dzo dobrym sta­nie, pra­wie jak­no­wa. Do maty zała­czo­ne są 2 pałą­ki z zabaw­ka­mi w tym gra­ją­cy lew (na bate­rie). Mata wspo­ma­ga roz­wój sen­so­rycz­ny dziec­ka, świet­na do wspól­ny­ch zabaw z d
16000
Peugeot 307
Auto kupio­ne w salo­nie, pierw­szy wła­ści­ciel, pano­ra­micz­ny dach, kli­ma­ty­za­cja dwu­stre­fo­wa, tem­po­mat, relin­gi dacho­we, radio CD, przed­nie szy­by elek­trycz­ne. Kolor gra­nat meta­lik. Prze­bieg 146 000 km. Opo­ny let­nie i zimo­we.  Dodat­k
1250
Sprzedam matiza
Witam, mam do sprze­da­nia samo­chód mar­ki Daewoo Matiz wer­sji Top.Samochód na cho­dzie, jeź­dzi bez zarzu­tów. Auto posia­da el. Szy­by przed­nie, wspo­ma­ga­nie kie­row­ni­cy. Prze­gląd waż­ny do czerw­ca, Oc do lip­ca. Zapra­szam do obej­rze­nia. Wię­cej pod nr 7
3000-5000
praca Pracownik budowlany
Poszu­ku­je pra­cow­ni­ków ogól­no­bu­dow­la­ny­ch oraz do ocie­pleń z doświad­cze­niem i do przy­ucze­nia , wię­cej info na priv lub pod nr 531191910

No more postsŁadowanie ...

1
Zatrudnię Ekspedientkę
Zatrud­nię pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko sprzedawca/kasjer w skle­pa­ch znaj­du­ją­cy­ch się w Bychle­wie i Dobro­niu. Szcze­gó­ły pod nr tele­fo­nu: 604 225 513
8900
Yamaha yzf r6 2002
Ofe­ru­je Yama­he R6 z roku 2002.Moto posia­dam od 5,5 roku. Prze­bieg :37 800 km. Prze­gląd do maja 2017. Sil­nik o pojem­no­ści 600 cm roz­wi­ja moc 120 KM. Skrzy­nia 6 bie­go­wa. W zeszłym sezo­nie wymie­ni­łem uszczel­nia­cze i olej w laga­ch. Rocz­ny aku­mu­la­tor. T
340 do lekkiej negocjacji
Xbox 360 Slim + 4ry gry (...
Jak w tytu­le. Sprze­dam XBOX 360 Slim+ pad (bez dys­ku) plus 4 gry GTA V , Gears of War Jung­ment, Halo 4, Dra­gons Age. Nie prze­ra­bia­nia gry ory­gi­nal­ne STAN BARDZO DOBRY UŻYWANA SPORADYCZNIE. ZACHĘCAM DO PRZETESTOWANIA. Naj­le­piej pisac lub dzwo­nić wie­czo­rem !!! P
9-35 zł
Wyprzedaż ubrań używan...
Zapra­szam do śle­dze­nia stro­ny: https://www.instagram.com/beams_store/ Regu­lar­nie doda­wa­ne będą nowe ubra­nia. Wszyst­kie infor­ma­cje udzie­lam w wia­do­mo­ści pry­wat­nej.
1000
wynajme pomieszczenie pod...
Szu­kam pomiesz­cze­nia do wyna­je­cia oko­lo 100m na warsz­tat lakier­nic­twa samo­cho­do­we­go. 506403168
400
Wynajmę lokal użytkowy ...
Wynaj­mę lokal użyt­ko­wy 40m2. Z jed­nej stro­ny w okna­ch role­ty z dru­giej stro­ny kra­ta. Ogrze­wa­nie i alarm. Cena do nego­cja­cji. Dodat­ko­we infor­ma­cje pod nume­rem tele­fo­nu 535 541 736
420
Wykładzina podłogowa(no...
Witam. Ofe­ru­je nową, nigdy nie uży­wa­ną wykła­dzi­ne pod­ło­go­wą. Wymia­ry to 3m x 5m. Stan ide­al­ny. Tyl­ko odbiór oso­bi­sty po uzgod­nie­niu telefonicznym.Cena nie pod­le­ga nego­cja­cji. Zapra­szam do kup­na

No more postsŁadowanie ...

© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy