image
image

Wyróżnione ogłoszenia

Jak wyróżnić swoje ogłoszenie? Szczegóły w REGULAMINIE

KATEGORIE OGŁOSZEŃ

Co nowego w Pabianicach ?

Ogłoś się za darmo

Pabianice * Ogłoszenia * Pabianice * Ogłoszenia * Pabianice * Ogłoszenia * Pabianice * Ogłoszenia *
do negocjacji
Poszukuję placu pod skup...
Poszu­ku­je pla­cu do 1000 z małym budyn­kiem maga­zy­no­wo-biu­ro­wym pod skup zło­mu w Pabia­ni­ca­ch. Kon­takt tel. Marze­na 668141600
2000
sprzedam Ford Ka
Sprze­dam Ford Ka 1.3, 1998r.wspomaganie,centralny zamek,mały przebieg,stan bar­dzo dobry, 2000 do nego­cja­cji! 695–459-128 Łask
Sprzedam Mitsubishi Space...
DO SPRZEDANIA Mit­su­bi­shi Spa­ce Star 2014 rok Sil­nik 1.0 ben­zy­na 71 KM 28 tys. prze­bie­gu Bez­wy­pad­ko­wy Ser­wi­so­wa­ny w salo­nie Mit­su­bi­shi Wypo­sa­że­nie: ABS ASR (kon­tro­la trak­cji) Elek­trycz­ne szy­by przed­nie Podusz­ki powietrz­
ZUZIA<...
Pięk­na kot­ka ZUZIA szu­ka sta­łe­go lub tym­cza­so­we­go domu Doro­sła, 7 let­nia kot­ka Zuzia potrze­bu­je Opie­ku­na, któ­ry da jej kocha­ją­cy dom i pomo­że w powro­cie do zdro­wia. Zuzia jest pięk­ną, spo­koj­ną tri­ko­lor­ką, jest przy
17500 do negocjacji
Peugeot 307
Auto kupio­ne w salo­nie, pierw­szy wła­ści­ciel, pano­ra­micz­ny dach, kli­ma­ty­za­cja dwu­stre­fo­wa, tem­po­mat, relin­gi dacho­we, radio CD, przed­nie szy­by elek­trycz­ne. Kolor gra­nat meta­lik. Prze­bieg 146 000 km. Tele­fon kon­tak­to­wy 509 419 412.
4500
opel vectra b 2.0 dt...
Ofe­ru­ję do sprze­da­nia Opla Vec­trę B po liftin­gu z sil­ni­kiem 2.0DTI o mocy 101km. Auto zadba­ne oraz doin­we­sto­wa­ne. Samo­chód pro­wa­dzi się bez zastrze­żeń, bar­dzo pakow­ne i dobre na dale­kie tra­sy, jak i na co dzień do mia­sta. Wszel­kie napra­wy oraz r
1100 zł
Skoda felicia 1.3 mpi b+g
Witam, mam na sprze­daż sko­dę feli­cię z sil­ni­kiem 1.3 mpi ben­zy­na plus gaz. Auto spraw­ne, pod­ło­ga zdro­wa, zawie­sze­nie dobre, odpa­la i jeź­dzi. Auto nigdy nie zawio­dło, zawsze dowo­zi gdzie trze­ba. Do wymia­ny jest jedy­nie prze­gub, koszt ok. 80 zł, nie­st
13 zł brutto
Praca w Bistro na Lewityn...
Zatrud­nię w NOWYM MIEJSCU NA LEWITYNIE do pra­cy sezo­no­wej od maja do koń­ca wrze­śnia. Pra­ca 7 dni w tygo­dniu, do wybo­ru: pon-pt / so-nd / pon-nd – ela­stycz­ny gra­fik Pra­ca w godz. 9–21, sys­tem zmia­no­wy, 2 oso­by na zmia­nie. Wyma­ga­na aktu­al­na ksią­że

No more postsŁadowanie ...

1
Zatrudnię Ekspedientkę
Zatrud­nię pra­cow­ni­ków na sta­no­wi­sko sprzedawca/kasjer w skle­pa­ch znaj­du­ją­cy­ch się w Bychle­wie i Dobro­niu. Szcze­gó­ły pod nr tele­fo­nu: 604 225 513
do uzgodnienia
Zatrudnię cukiernika
Zatrud­nię cukier­ni­ka do pra­cy w nowej cukier­ni w Pabia­ni­ca­ch. Pro­szę o CV na e-maila: fresh@olmat.pl
9500
Yamaha yzf r6 2002
Ofe­ru­je Yama­he R6 z roku 2002.Moto posia­dam od 5,5 roku. Prze­bieg :37 800 km. Prze­gląd do maja 2017. Sil­nik o pojem­no­ści 600 cm roz­wi­ja moc 120 KM. Skrzy­nia 6 bie­go­wa. W zeszłym sezo­nie wymie­ni­łem uszczel­nia­cze i olej w laga­ch. Rocz­ny aku­mu­la­tor. T
340 do lekkiej negocjacji
Xbox 360 Slim + 4ry gry (...
Jak w tytu­le. Sprze­dam XBOX 360 Slim+ pad (bez dys­ku) plus 4 gry GTA V , Gears of War Jung­ment, Halo 4, Dra­gons Age. Nie prze­ra­bia­nia gry ory­gi­nal­ne STAN BARDZO DOBRY UŻYWANA SPORADYCZNIE. ZACHĘCAM DO PRZETESTOWANIA. Naj­le­piej pisac lub dzwo­nić wie­czo­rem !!! P
9-35 zł
Wyprzedaż ubrań używan...
Zapra­szam do śle­dze­nia stro­ny: https://www.instagram.com/beams_store/ Regu­lar­nie doda­wa­ne będą nowe ubra­nia. Wszyst­kie infor­ma­cje udzie­lam w wia­do­mo­ści pry­wat­nej.
400
Wynajmę lokal użytkowy ...
Wynaj­mę lokal użyt­ko­wy 40m2. Z jed­nej stro­ny w okna­ch role­ty z dru­giej stro­ny kra­ta. Ogrze­wa­nie i alarm. Cena do nego­cja­cji. Dodat­ko­we infor­ma­cje pod nume­rem tele­fo­nu 535 541 736
650
Wynajmę lokal użytkowy ...
Wynaj­mę lokal użyt­ko­wy o powierzch­ni 30 m 2. Lokal z prze­zna­cze­niem na biu­ro, sklep itp. Wszyst­kie media. W loka­lu znaj­du­je się łazien­ka i zaple­cze. Pod­ło­ga wyło­żo­na płyt­ka­mi pod­ło­go­wy­mi , sufit w pane­la­ch okna PCV z role­ta­mi zewnętrz

No more postsŁadowanie ...

© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy