Recepcjonista Hotel Piemont Dam pracę

Dodane
Mar 23, 2017
Odwiedzin
243
OPIS:

HOTEL *** PIEMONT

Obec­nie poszu­ku­je­my oso­by na sta­no­wi­sko:

RECEPCJONISTA / RECEPCJONISTKA

Stu­den­ta dzien­ne­go zatrud­ni­my w cha­rak­te­rze pomo­cy i obsłu­gi recep­cji. Pra­ca na stu­denc­ką umo­wę zle­ce­nie na ok. 3/4 eta­tu. 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA RECEPCJI HOTELOWEJ:

obsłu­ga gości hote­lo­wy­ch w zakre­sie wymel­do­wa­nia / zamel­do­wa­nia
dostar­cza­nie gościom infor­ma­cji
dba­nie o nie­za­kłó­co­ny odpo­czy­nek gości hote­li
dba­nie o wize­ru­nek fir­my oraz wygląd recep­cji
koor­dy­na­cja prze­pły­wu doku­men­tów
pra­ce admi­ni­stra­cyj­ne
roz­li­cza­nie rachun­ków za pobyt
wpro­wa­dza­nie rezer­wa­cji do sys­te­mu

WYMAGANIA:

mile widzia­ne doświad­cze­nie pra­cy w recep­cji hote­lo­wej
obo­wiąz­ko­wa zna­jo­mo­ść języ­ka angiel­skie­go w stop­niu komu­ni­ka­tyw­nym 
bie­gła obsłu­ga kom­pu­te­ra, zna­jo­mo­ść śro­do­wi­ska Win­dows
umie­jęt­no­ść orga­ni­za­cji wła­snej pra­cy
umie­jęt­no­ść pra­cy w zespo­le
kre­atyw­no­ść, duże zaan­ga­żo­wa­nie i wyso­ka kul­tu­ra oso­bi­sta
wyso­ka jako­ść pra­cy (ter­mi­no­wo­ść, dokład­no­ść, sta­ran­no­ść)
dys­po­zy­cyj­no­ść ( pra­ca zmia­no­wa )
miła apa­ry­cja

REKRUTACJA 

CV ze zdję­ciem oraz list moty­wa­cyj­ny pro­si­my prze­sy­łać na poda­ny adres e-mail lub skła­dać oso­bi­ście w recep­cji Hote­lu *** Pie­mont w Pabia­ni­ca­ch. Zastrze­ga­my sobie pra­wo kon­tak­tu z wybra­ny­mi kandydatami/kandydatkami.

FEATURES

Adres: ul. Jana Kilińskiego 25 Zadzwoń: 42 227-14-13 Strona internetowa:: http://www.hotelpiemont.pl

ZOSTAW WIADOMOŚĆ DLA AUTORA

Czy jesteś człowiekiem: Oblicz X     5 + 3 = X

REKLAMA

OSTATNIE OGŁOSZENIA

ZNAJDŹ NAS RÓWNIEŻ NA

© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy