Recepcjonista Hotel***Piemont Dam pracę

doustalenia
  Dodane
  Lut 11, 2017
  Odwiedzin
  704
  OPIS:

  HOTEL *** PIEMONT

  Obec­nie poszu­ku­je­my oso­by na sta­no­wi­sko:

  Kel­ner / Kel­ner­ka 

  Stu­den­ta / stu­dent­kę  dzien­ne­go zatrud­ni­my  na sta­no­wi­sko Kel­ner / Kel­ner­ka  Pra­ca na stu­denc­ką umo­wę zle­ce­nie na ok. 3/4 eta­tu.

   

  WYMAGANIA:

  • mile widzia­ne doświad­cze­nie w pra­cy na Restau­ra­cji

  • obo­wiąz­ko­wa zna­jo­mo­ść języ­ka angiel­skie­go w stop­niu komu­ni­ka­tyw­nym

  • umie­jęt­no­ść orga­ni­za­cji wła­snej pra­cy

  • umie­jęt­no­ść pra­cy w zespo­le

  • kre­atyw­no­ść, duże zaan­ga­żo­wa­nie i wyso­ka kul­tu­ra oso­bi­sta

  • wyso­ka jako­ść pra­cy (ter­mi­no­wo­ść, dokład­no­ść, sta­ran­no­ść)

  • dys­po­zy­cyj­no­ść ( pra­ca zmia­no­wa )

  • miła apa­ry­cja

  REKRUTACJA

  CV ze zdję­ciem oraz list moty­wa­cyj­ny pro­si­my prze­sy­łać na adres recpecja@hotelpiemont.pl lub skła­dać oso­bi­ście w recep­cji Hote­lu *** Pie­mont w Pabia­ni­ca­ch. Zastrze­ga­my sobie pra­wo kon­tak­tu z wybra­ny­mi kandydatami/kandydatkami

  FEATURES

  Adres: ul. Jana Kilińskiego 25 Zadzwoń: 42 227-14-13 Strona internetowa:: http://www.hotelpiemont.pl

  ZOSTAW WIADOMOŚĆ DLA AUTORA

  Czy jesteś człowiekiem: Oblicz X     5 + 3 = X

  REKLAMA

  OSTATNIE OGŁOSZENIA

  ZNAJDŹ NAS RÓWNIEŻ NA

  © 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy