Regulamin

 

Admi­ni­stra­to­rem ser­wi­su ogłosz­nio­we­go www.ogloszenia.epainfo.pl jest fir­ma MMB Manu­ela Jach z sie­dzi­bą przy ul. Zam­ko­wej 23 lok. 6 95–200 Pabia­ni­ce, wpi­sa­na do ewi­den­cji dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej numer NIP – 731–194-81–82 REGON 101781960.

Korzystanie z serwisu

1. Ogło­sze­nia bez­płat­ne są umiesz­cza­ne w ser­wi­sie www.ogloszenia.epainfo.pl przez Użyt­kow­ni­ka.

2. Użyt­kow­nik poprzez reje­stra­cję w ser­wi­sie bądź logo­wa­nie przy uży­ciu social media – Face­bo­ok, Twit­ter, Google two­rzy w ser­wi­sie kon­to.

3. Użyt­kow­nik na poda­ny przy reje­stra­cji adres e-mail otrzy­ma hasło, dzię­ki któ­re­mu będzie mógł edy­to­wać bądź usu­wać ogło­sze­nia. Na skrzyn­kę pocz­to­wą będzie rów­nież wysy­ła­na kore­spon­den­cja od Admi­ni­stra­to­ra oraz inny­ch Użyt­kow­ni­ków. Te same ope­ra­cje Użyt­kow­nik może wyko­nać po zalo­go­wa­niu się przez social media. Kore­spon­den­cja od Admi­ni­stra­to­ra oraz inny­ch Użyt­kow­ni­ków będzie przy­cho­dzi­ła adres e-mail uży­ty przy reje­stra­cji na tych por­ta­la­ch i plat­for­ma­ch.

4. Po doda­niu ogło­sze­nia nastę­pu­je wery­fi­ka­cja zgod­no­ści z niniej­szym Regu­la­mi­nem. Czas od momen­tu doda­nia tre­ści do momen­tu publi­ka­cji z regu­ły nie powi­nien być dłuż­szy niż 24 godzi­ny.

5. Ogło­sze­nie bez­płat­ne zamiesz­czo­ne w ser­wi­sie będzie usu­wa­ne po 3 mie­sią­ca­ch. Użyt­kow­nik sam decy­du­je, kie­dy ogło­sze­nie ma zostać wyłą­czo­ne.

6. Ogło­sze­nie może zostać wyróż­nio­ne na głów­nej stro­nie w sek­cji “Ogło­sze­nia wyróż­nio­ne”. Koszt usłu­gi to 25 zło­ty­ch brut­to. Ogło­sze­nie poja­wi się też na naszym fanpage’u EPA­in­fo Ogło­sze­nia.

7. Koszt opu­bli­ko­wa­nia jed­ne­go ogło­sze­nia w dzia­le Usłu­gi i Fir­my (mie­siąc wyświe­tla­nia-mini­mal­ny okres emi­sji) to 50 zło­ty­ch brut­to. Wyróż­nie­nie ogło­sze­nia z tego dzia­łu to koszt 50 zł brut­to.

 

 

8. Tre­ści ogło­szeń zamiesz­cza­ny­ch w ser­wi­sie www.ogloszenia.epainfo.pl muszą być zgod­ne z obo­wią­zu­ją­cym w Pol­sce pra­wem.

9. Zabro­nio­ne jest zamiesz­cze­nie tre­ści naru­sza­ją­cy­ch Usta­wę o ochro­nie dany­ch oso­bo­wy­ch i praw autor­ski­ch.

10. Zabro­nio­ne jest zamiesz­cza­nie ogło­szeń: słu­żą­cy­ch pro­pa­go­wa­niu poli­ty­ki, naru­sza­ją­cy­ch wol­no­ść wyzna­nio­wą, obraź­li­wy­ch, por­no­gra­ficz­ny­ch oraz łamią­cy­ch obo­wią­zu­ją­ce w Pol­sce zasa­dy etycz­ne.

11. Zabro­nio­ne jest wysta­wia­nie do sprze­da­ży rze­czy pocho­dzą­cy­ch z prze­stęp­stwa lub wykro­cze­nia.

12. Zabro­nio­ne jest umiesz­cza­nie ogło­szeń mają­cy­ch na celu rekla­mo­wa­nie inny­ch ser­wi­sów inter­ne­to­wy­ch o cha­rak­te­rze zarob­ko­wym.

13. Ogło­sze­nia, któ­re są nie­zgod­ne z niniej­szym Regu­la­mi­nem nie będą umiesz­cza­ne na Por­ta­lu. Admi­ni­stra­tor nie ma obo­wiąz­ku kon­tak­to­wać się w tej spra­wie z nadaw­cą ogło­sze­nia.

14. Admi­ni­stra­tor zastrze­ga sobie pra­wo do opóź­nie­nia w cza­sie publi­ka­cji ogło­sze­nia, spo­wo­do­wa­nej przy­czy­na­mi nie­za­leż­ny­mi od Admi­ni­stra­to­ra.

15. Ogło­sze­nia powin­ny być publi­ko­wa­ne w odpo­wied­ni­ch kate­go­ria­ch.

16. Admi­ni­stra­tor zastrze­ga sobie pra­wo do blo­ka­dy moż­li­wo­ści doda­wa­nia bez­płat­ny­ch ogło­szeń, poprzez usu­nię­cie kon­ta Użyt­kow­ni­ków, któ­rzy nie prze­strze­ga­ją Regu­la­mi­nu.

17. Umiesz­cze­nie ogło­sze­nia jest jed­no­znacz­ne z akcep­ta­cją Regu­la­mi­nu Dzia­łu Ogło­szeń.

18. Użyt­kow­nik, wpi­su­jąc swo­je dane per­so­nal­ne w for­mu­la­rzu reje­stra­cyj­nym ser­wi­su, wyra­ża zgo­dę na ich opu­bli­ko­wa­nie w Inter­ne­cie.

19. Użyt­kow­nik doda­ją­cy ogło­sze­nie wyra­ża zgo­dę na gro­ma­dze­nie, prze­twa­rza­nie oraz wyko­rzy­sty­wa­nie przez Admi­ni­stra­to­ra swo­ich dany­ch oso­bo­wy­ch w cela­ch admi­ni­stra­cyj­ny­ch, mar­ke­tin­go­wy­ch i sta­ty­stycz­ny­ch, zgod­nie z Usta­wą o ochro­nie dany­ch oso­bo­wy­ch z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).

20. Klient doda­ją­cy ogło­sze­nie oświad­cza, iż doda­wa­ny przez nie­go wpis i publi­ko­wa­ne zdję­cia nie naru­sza­ją praw osób trze­ci­ch, w tym praw autor­ski­ch. Redak­cja nie bie­rze na sie­bie cię­ża­ru odpo­wie­dzial­no­ści w tym zakre­sie.

21. Ogło­sze­nie zamiesz­czo­ne w ser­wi­sie może być edy­to­wa­ne przez Ogło­sze­nio­daw­cę

22. Admi­ni­stra­tor nie uczest­ni­czy w trans­ak­cja­ch i nie jest stro­ną w umo­wa­ch zawie­ra­ny­ch pomię­dzy ogło­sze­nio­daw­ca­mi i oso­ba­mi zain­te­re­so­wa­ny­mi wybra­ny­mi ofer­ta­mi.

23. Admi­ni­stra­tor nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści doda­wa­ne do ogło­szeń zamiesz­cza­ny­ch przez Użyt­kow­ni­ków.

24. W spra­wa­ch, któ­ry­ch niniej­szy regu­la­min nie regu­lu­je, zasto­so­wa­nie mają prze­pi­sy Kodek­su Kar­ne­go i Kodek­su Cywil­ne­go.

25. Admi­ni­stra­tor zastrze­ga­ją sobie pra­wo do koń­co­wej inter­pre­ta­cji regu­la­mi­nu dzia­łu Ogło­sze­nia oraz do wpro­wa­dze­nia zmian w niniej­szym regu­la­mi­nie bez obo­wiąz­ku wcze­śniej­sze­go infor­mo­wa­nia o tym Użyt­kow­ni­ków. Zmia­ny wpro­wa­dza­ne w regu­la­mi­nie obo­wią­zu­ją od momen­tu umiesz­cze­nia go w Por­ta­lu.

Regu­la­min obo­wią­zu­je od momen­tu opu­bli­ko­wa­nia.

 

Polityka prywatności i cookies serwisu

Admi­ni­stra­to­rem dany­ch oso­bo­wy­ch Użyt­kow­ni­ków ser­wi­su www.ogloszenia.epainfo.pl będą­cy­ch oso­ba­mi fizycz­ny­mi, w rozu­mie­niu usta­wy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie dany­ch oso­bo­wy­ch (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest wydaw­ca por­ta­lu – fir­ma MMB Manu­ela Jach z sie­dzi­bą przy ul. Zam­ko­wej 23 lok. 6 95–200 Pabia­ni­ce, wpi­sa­na do ewi­den­cji dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej numer NIP – 731–194-81–82 REGON 101781960.

W związ­ku z tym usta­lo­no nastę­pu­ją­ce zasa­dy:

  • Mogą Pań­stwo korzy­stać z naszy­ch stron bez udo­stęp­nie­nia nam pry­wat­ny­ch infor­ma­cji. Poda­nie pew­ny­ch dany­ch taki­ch jak: e-mail, nazwi­sko itp., będą potrzeb­ne jedy­nie w przy­pad­ku doda­wa­nia ogło­szeń. W rama­ch dzia­łal­no­ści Admi­ni­stra­tor może prze­cho­wy­wać infor­ma­cje, np. dane oso­bo­we i kon­tak­to­we nie­zbęd­ne do umoż­li­wie­nia kupu­ją­ce­mu i sprze­da­ją­ce­mu zawar­cie trans­ak­cji, prze­sła­nie wia­do­mo­ści, komu­ni­ko­wa­nie się z inny­mi Użyt­kow­ni­ka­mi. Wszyst­kie dane koniecz­ne do zamiesz­cze­nia Ogło­sze­nia wyma­ga­ne będą tak­że do utwo­rze­nia Kon­ta. Infor­ma­cje zamiesz­cza­ne w Ogło­sze­nia­ch udo­stęp­nia­ne są na wła­sną odpo­wie­dzial­no­ść Użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­nik powi­nien sta­ran­nie roz­wa­żyć ryzy­ko upu­blicz­nie­nie dany­ch oso­bo­wy­ch w Ogło­sze­niu, w szcze­gól­no­ści adre­su i dokład­nej loka­li­za­cji.
  • Admi­ni­stra­tor zobo­wią­zu­je się, iż nie będzie ani udo­stęp­niać, ani sprze­da­wać oso­bom (pod­mio­tom) trze­cim Pań­stwa dany­ch oso­bo­wy­ch. Poda­ne przez Pań­stwo dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne dla wyłącz­ny­ch potrzeb por­ta­lu (zgod­nie z usta­wą z dn. 28.08.1997 r. o ochro­nie dany­ch oso­bo­wy­ch; Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
  • Akcep­tu­jąc Poli­ty­kę Pry­wat­no­ści Użyt­kow­nik wyra­ża zgo­dę na prze­twa­rza­nie swo­ich dany­ch oso­bo­wy­ch i potwier­dza, że wie o przy­słu­gu­ją­cym mu pra­wie do wglą­du do swo­ich dany­ch oraz o pra­wie do ich popra­wia­nia. Dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ków mogą być udo­stęp­nia­ne pod­mio­tom upraw­nio­nym do ich otrzy­ma­nia na mocy obo­wią­zu­ją­cy­ch prze­pi­sów pra­wa, w tym wła­ści­wym orga­nom wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści. Użyt­kow­nik może w każ­dej chwi­li zażą­dać zmia­ny lub usu­nię­cia jego dany­ch z bazy dany­ch.
  • Zbiór dany­ch Użyt­kow­ni­ków został wpi­sa­ny do reje­stru zbio­rów dany­ch prze­twa­rza­ny­ch przez Admi­ni­stra­to­ra . Reje­str ten jest udo­stęp­nio­ny do wglą­du w sie­dzi­bie Admi­ni­stra­to­ra.

W sytu­acji poja­wie­nia się wąt­pli­wo­ści, czy Admi­ni­stra­tor sto­su­je się do powyż­szy­ch zasad, pro­si­my o nie­zwłocz­ne powia­do­mie­nie nas o tym. Doło­ży­my wszel­ki­ch sta­rań, aby usta­lić i roz­wią­zać pro­blem.

Stro­na inter­ne­to­wa www.ogloszenia.epainfo.pl zapi­su­je na kom­pu­te­rze Użyt­kow­ni­ka tzw. pli­ki cookie. Pli­ki te słu­żą głów­nie do iden­ty­fi­ka­cji Użyt­kow­ni­ka na stro­nie. Prze­cho­wy­wa­ny jest w nich iden­ty­fi­ka­tor sesji Użyt­kow­ni­ka, dzię­ki cze­mu stro­na wie jakie tre­ści ma wyświe­tlić.

Z pli­ków cookie korzy­sta­ją też skryp­ty, któ­re zbie­ra­ją na tej stro­nie infor­ma­cje sta­ty­stycz­ne, dzię­ki cze­mu jej admi­ni­stra­to­rzy wie­dzą jakie tre­ści naj­czę­ściej są oglą­da­ne, a tym samym mogą dopa­so­wać zawar­to­ść stro­ny do ocze­ki­wań Użyt­kow­ni­ków. Na podob­nej zasa­dzie dzia­ła­ją skryp­ty przed­się­bior­stw han­dlo­wy­ch, któ­re wyświe­tla­ją na stro­na­ch rekla­my. Dzię­ki pli­kom cookie mogą spraw­dzić na jakie stro­ny wcho­dzą Użyt­kow­ni­cy i przez to wie­dzą jakie rekla­my im wyświe­tlić (np. jeśli Użyt­kow­nik wcho­dzi stro­ny z książ­ka­mi to w boxa­ch rekla­mo­wy­ch wła­śnie rekla­my ksią­żek zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne).

Jeśli nie chce­sz aby ta stro­na zapi­sy­wa­ła pli­ki cookies na Two­im kom­pu­te­rze może­sz je wyłą­czyć (może się to jed­nak wią­zać z nie­moż­li­wo­ścią korzy­sta­nia ze stro­ny).

Mozil­la Fire­fox: W menu „Narzę­dzia” wybie­rz „Opcje” i w nich zakład­kę „Pry­wat­no­ść”  (prze­glą­dar­ka daje Ci moż­li­wo­ść zazna­cze­nia, że nie chce­sz być śle­dzo­ny w ogó­le albo usu­nię­cia poje­dyn­czy­ch cia­ste­czek poszcze­gól­ny­ch witryn).

Micro­so­ft Inter­net Explo­rer: W menu „Narzę­dzia” wybie­rz „Opcje inter­ne­to­we” i w nich zakład­kę „Pry­wat­no­ść” (spe­cjal­nym suwa­kiem może­sz regu­lo­wać ogól­ny poziom pry­wat­no­ści albo przy­ci­skiem „Witry­ny” zarzą­dzać usta­wie­nia­mi poszcze­gól­ny­ch ser­wi­sów inter­ne­to­wy­ch).

Google Chro­me: W menu ukry­tym pod trze­ma pozio­my­mi kre­secz­ka­mi w pra­wym gór­nym rogu prze­glą­dar­ki wybie­rz „Narzę­dzia” a potem „Wyczy­ść dane prze­glą­da­nia…”. Opró­cz moż­li­wo­ści czysz­cze­nia pli­ków cookie, znaj­du­je się tam link „Wię­cej infor­ma­cji”, któ­ry pro­wa­dzi do szcze­gó­ło­we­go opi­su funk­cji pry­wat­no­ści prze­glą­dar­ki.

Ope­ra: Przy­ci­skiem „Ope­ra” w lewym gór­nym rogu otwó­rz menu i wybie­rz w nim „Usta­wie­nia” i dalej „Wyczy­ść histo­rię prze­glą­da­nia…” (opró­cz moż­li­wo­ści ska­so­wa­nia już usta­wio­ny­ch pli­ków cookie, jest tam też przy­ci­sk „Zarzą­dzaj cia­stecz­ka­mi…” pro­wa­dzą­cy do bar­dziej zaawan­so­wa­ny­ch opcji dla poszcze­gól­ny­ch witryn).

Apple Safa­ri: W menu „Safa­ri” wybie­rz „Pre­fe­ren­cje” i w nich zakład­kę „Pry­wat­no­ść” (znaj­dzie­sz w niej licz­ne opcje doty­czą­ce pli­ków cookie).

W tele­fo­na­ch komór­ko­wy­ch, table­ta­ch i inny­ch urzą­dze­nia­ch mobil­ny­ch
Każ­dy model tele­fo­nu może tę funk­cję obsłu­gi­wać w inny spo­sób. Dla­te­go zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z opcja­mi pry­wat­no­ści w doku­men­ta­cji na stro­nie inter­ne­to­wej pro­du­cen­ta Two­je­go urzą­dze­nia mobil­ne­go.

W przy­pad­ku pytań Użyt­kow­ni­ków, doty­czą­cy­ch powyż­szej dekla­ra­cji ochro­ny pry­wat­no­ści pro­si­my o kon­takt pod adre­sem e-mail: kontakt@epainfo.pl

 

 

© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy