Sprzedam M 1 36m w bloku w centrum Pabianic Mieszkania – sprzedaż

Dodane
Kwi 10, 2017
Odwiedzin
824
OPIS:

Sprze­dam M-1, 36m2 spół­dziel­cze wła­sno­ścio­we w samym cen­trum mia­sta-skrzy­żo­wa­nie ulic Św. Jana -Par­ty­zanc­ka, lub zamie­nię na 3 poko­jo­we w blo­ka­ch z dopła­tą.
Miesz­ka­nie ide­al­ne dla aktyw­ny­ch osób. Mimo iż miesz­ka­nie jest w ści­słym cen­trum to dzię­ki eks­po­zy­cji okien na podwór­ko nie sły­chać w nim ulicz­ne­go zgieł­ku.
Blok po ter­mo­mo­der­ni­za­cji, ogro­dzo­ny-bra­ma na pilo­ta, na kory­ta­rzu oświe­tle­nie na foto­ko­mór­kę, obok odgro­dzo­ny park. Pod blo­kiem miej­sca par­kin­go­we i gara­że.
Mili sąsie­dzi.

Ist­nie­je moż­li­wo­ść prze­bu­do­wy miesz­ka­nia na dwu­po­ko­jo­we.

Miesz­ka­nie znaj­du­je się na wyso­ko­ści 4 pię­tra. W jego skład wcho­dzi (po kolei jak na zdję­cia­ch)

pokój (wyre­mon­to­wa­ny, pod­ło­ga- par­kiet, role­ty dzień noc) ok.15m2
kuch­nia (wyre­mon­to­wa­na, gra­tis zosta­wia­my lodów­kę, meble kuchen­ne, kuch­nię gazo­wo-elek­trycz­ną) ok.12m2
przed­po­kój (odświe­żo­ny, nowe drzwi wej­ścio­we, scho­wek nad drzwia­mi) ok.5,5m2
łazien­ka (odświe­żo­na, do remon­tu, wraz z mebla­mi, nowa wan­na) ok.2,5m2
wc (odświe­żo­ne do remon­tu) ok.1,5m2
do miesz­ka­nia przy­na­le­ży komór­ka

Nowe grzej­ni­ki, nowe drzwi wej­ścio­we.

Niskie opła­ty: czyn­sz 100zł, CO obec­nie 50zł zależ­ne od zuży­cia.

FEATURES

ZOSTAW WIADOMOŚĆ DLA AUTORA

Czy jesteś człowiekiem: Oblicz X     5 + 3 = X

REKLAMA

OSTATNIE OGŁOSZENIA

ZNAJDŹ NAS RÓWNIEŻ NA

© 2016 - EPAinfo - Pabianicki Serwis Ogłoszeniowy